När blir maten värd en resa?

Syftet med projektet ”När blir maten värd en resa? En studie av kulinarisk turism i Sverige” är att studera villkor, möjligheter och utmaningar för aktörer inom kulinarisk turism samt att få en ökad förståelse för matturisters upplevelser.

Med kulinarisk turism avses att mat och dryck finns med i planeringen av resan. Studier i Sverige såväl som internationellt visar att kopplingarna mellan mat och turism ökat under senare år. Enligt internationell forskning lägger turisten näst efter boendet ner mest pengar på att äta. Turismen handlar i stor uträckning om upplevelsen av en plats och det finns idag större fokus på kroppsliga, sinnliga och mentala upplevelser. I marknadsföringen av kulinarisk turism spelar även varumärken stor roll. Geografiska varumärken signalerar en närhet och historien tas ofta till hjälp i berättelser som blir viktiga i varumärkesbyggandet. Producenter såväl som konsumenter medverkar i att ge varumärken innebörd.

Sjuhäradsbygden och Skånde studeras

Studien som pågår under 2013-2014 bygger på intervjuer och observationer av entreprenörer, evenemangsarrangörer och matturister i två regioner i Sverige (Sjuhäradsbygden med omnejd och Skåne). Gårdsbutiker, restauranger, livsmedelshandel, event och mässor kommer att besökas för att få en förståelse för framväxten av kulinarisk turism och dess marknadsföring. Satsningen på mat i ”Eurovision Song Contest” i Malmö i maj 2013 kommer att studeras och även den satsning på livsmedel som görs av Gekås Ullared, Sveriges största turistdestination.

Mat - ett gemensamt intresse

Forskarna har kompletterande bakgrund, dels företagsekonomi med inriktning marknadsföring, med fokus på konsumentbeteende och konsumtionskultur (projektledare Karin M. Ekström) och dels etnologi med fokus på matens plats i den nya ekonomin (Håkan Jönsson). Intresset för mat och måltid speglas även i att Håkan Jönsson är preses och Karin M. Ekström ständig sekreterare i Måltidsakademien som syftar till forskningsutbyte över disciplinära ämnesgränser.

Projektet kommer att skapa ökad förståelse för matens och måltidens betydelse i omvandlingen av Sverige från industriekonomi till upplevelsebaserad tjänsteproduktion. Studien behandlar en bransch i stark tillväxt och förväntas vara av intresse för utvecklingsarbete och marknadsföring av Sverige och de aktuella regionerna som kulinariska turistmål.


Foto: Ulf Nilsson