Seminarier om regional utveckling

Staffan Lööf, utvecklingsdirektör, på Högskolan i Borås. Vad är Reväst?

– Reväst är ett samarbetsorgan mellan olika intressenter i Västsverige såsom Västra Götalandsregionen, Region Värmland, kommuner, fackförbund och andra regionala organ, samt universitet och högskolor. Syftet är att genom seminarier, konferenser och samtal, med tyngdpunkt på arbetsmarknad och samhällsutveckling, stärka banden mellan de olika aktörerna.

– Reväst är dessutom ett informationsforum och kontaktnät för regional forskning, både inom och utanför Västsverige. Högskolan har länge varit representerad i styrgruppen.

Berätta mer om seminarierna

– Det är seminarier som på ett brett plan belyser olika frågor om regional utveckling. Fokus ligger framför allt på hur Västsverige utvecklas vad gäller infrastruktur, tillväxtfrågor och som region att leva i.

På vilket sätt kan de här seminarierna vara intressanta för personal på HB?

– Både som anställd på Högskolan i Borås och som medborgare i Västra Götalandsregionen finns all anledning att uppmärksamma utvecklingen på den regionala nivån. De seminarier som arrangeras av Reväst belyser samhällsfenomen som på olika vis påverkar oss. I vissa fall pekar de också ut områden som blir föremål för politiska satsningar där ekonomiska medel kan utgå för engagemang i form av forskning eller utveckling. 

Vilka ämnen är på gång för seminarier framöver?

– Utan att veta exakt hur programmet kommer att se ut framöver kommer säkerligen ett antal teman som finns i en ny regional strategi, som är utsänd på remiss, att ge avtryck i form av olika frågor som lyfts fram där. Ett visst fokus ligger på västra Sveriges konkurrenskraft i relation till andra regioner i Sverige och internationellt.

Läs mer: 

Om Resväst seminarier

Text: Anne Liljenbäck