Bemötande och värdighet inom äldreomsorgen i fokus

”Jag är resultatet av ett helt liv och när jag glömt vad jag mindes finns ändå känslan kvar …”

Med de orden avslutades den sång som inledde temadagen som kom att handla mycket om respekt och om att människor ska få lov att vara sig själva även när de inte längre klarar av att vara självständiga.

Teatergruppen Smylja, bestående av Mia och Stefan Pettersson, satte stämningen och inspirerade till diskussion och eftertanke med interaktiv teater som belyste Socialstyrelsens värdeord. De spelade upp scener som visade goda och dåliga exempel på bemötande i vardagliga situationer som kan uppstå inom hemtjänsten eller på äldreboenden. Genom de olika karaktärerna och deras upplevelser som porträtterades ställdes publiken inför olika dilemman som väckte tankar som relaterade till de olika värdeorden.

Förmiddagen avslutades med livliga diskussioner kring samma ämnesområden; självbestämmande, trygghet, meningsfullhet och sammanhang, respekt för privatliv och personlig integritet, individanpassning och delaktighet, bemötande samt insatser av god kvalitet.

Presentationen från eftermiddagens föreläsare finns att ladda ner på vår webbplats, på sidan Presentationer från arrangemang.

Etik och värdighetsgarantier

Under eftermiddagen föreläste professor Erik Blennberg om etik och bemötande inom äldreomsorgen. Erik var delaktig i att utarbeta en värdegrund för äldreomsorgen på uppdrag av regeringen som nu sprids i hela landet. Avslutningsvis beskrev Johan Norbelie hur de arbetat med värdighetsgarantier i Bollebygd.

– Vi har fått mycket positiva kommentarer från deltagarna. De tyckte att dagen belyste de svåra dilemman som kan uppstå i äldreomsorgen. Det blev också en lyckad blandning i publiken med personal, pensionärer, politiker, lärare och andra intresserade, berättar Eva Höglund arrangör och samordnare vid FoU Sjuhärad Välfärd.

 

Text och foto: Anna Nilsson