Det senaste inom ambulanssjukvården på prehospitalt symposium

Docent Birgitta Wireklint Sundström och professor Johan Herlitz, båda verksamma vid Institutionen för vårdvetenskap, Kunskapscentrum PreHospen vid Högskolan i Borås, har samordnat forskningssymposiet. De har jobbat fram programmet inom ramen för sina uppdrag i centrumbildningen ”Forum för prehospital FoU i VGR” som koordinator (Birgitta) respektive programansvarig för utveckling av regionens ambulanssjukvård (Johan).

Varför väljer ni att förlägga ett regionalt symposium till Borås och inte exempelvis Göteborg?

– Vi var i Göteborg förra gången, men har valt att vara i Borås de flesta andra gånger, inklusive denna gång. Att vi väljer Borås beror dels på att det är härifrån Forum för prehospital FoU i VGR koordineras och dels på att det är här kompetensen finns samlad när det gäller forskning och utveckling inom ambulanssjukvård. Det är viktigt för oss att markera detta och att därför vara just här, på Högskolan i Borås, säger Birgitta Wireklint Sundström

Birgitta och Johan, som tillsammans har ansvaret för forskning och utveckling av regionens ambulanssjukvård, berättar att symposiet vänder sig till regionens ambulanspersonal och andra berörda, så som chefer och politiker. Ett åttiotal personer har anmält sig hittills.

– I programmet strävar vi efter att det ska synas att det pågår verksamhet över hela regionen så det känns därför bra att vi i årets program kan visa upp att det bedrivs forskning och utveckling i alla delar av vår region, inom det prehospitala området, säger Birgitta och fortsätter:

– Syftet med symposiet är att genom att presentera och lyfta fram resultat från pågående forskning och utveckling stimulera ytterligare idéer kring ambulanssjukvården i vår region. Det kan vara inspiration till nya forskningsprojekt eller stimulering av den praktiska vården och omvårdnaden utifrån vetenskapliga rön eller till en ökad samverkan mellan verksamheterna inom Västra Götalandsregionen exempelvis.

Bland punkterna under dagen finns nedslag från såväl forsknings- som utvecklingsprojekt inom områden som ”Rädda liv”, ”Samband i den akuta vårdkedjan”, Prehospital smärtlindring”, ”Olika behov av vård och färdsätt” och ”Patienters och närståendes erfarenheter”.

Dessutom presenteras Länsförsäkringar Älvsborgs stipendium för bästa uppsats inom Ambulanssjuksköterskeutbildningen år 2013 i samband med symposiet. Det är Camilla Engrup och Sandra Eskilsson som har författat uppsatsen med titeln ”Lägga pussel och se helhetsbilden. Ambulanspersonalens upplevelser och hantering efter en påfrestande situation”.

Vad har du för förväntningar på symposiet?

– Att det blir stor dynamik och mycket diskussioner, det brukar vara så på våra prehospitala konferenser och symposier att det faktiskt är en otroligt kreativ och dynamisk stämning.

Vad är hemligheten bakom denna stämning tror du?

– Att vi samlar forskare och personal och diskuterar dessa frågor tvärprofessionellt. Det är medicinare, vårdvetare och ingenjörer här. Det gör att det blir väldigt brett och gynnsamt för kreativt idéutbyte. Sedan tror jag också att en faktor kan vara att ambulanssjukvården fortfarande trots allt är ganska lite beforskad. Vi har mycket kvar att titta på vad gäller forskning och utveckling av ambulanssjukvården, avslutar Birgitta.

Symposiet är ett samarrangemang mellan Västra Götalandsregionen, Kunskapscentrum PreHospen och Högskolan i Borås, Institutionen för vårdvetenskap.

Läs mer

 Om Forum för Prehospital FoU i VGR

Text: Eva-Lotta Andersson