Förändrad syn när socialbidrag blev försörjningsstöd

– Att kalla det för socialbidrag istället för försörjningsstöd kan reta en del av dem som arbetar med det, inledde han, men det är det ord som gäller om man ska kommunicera med allmänheten.

Det var framför allt yrkesverksamma från Borås Stad, kyrkan och närliggande kommuner som deltog i temadagen, främst socialsekreterare, personliga ombud och chefer. Ett 30-tal personer fanns på plats på högskolan för att lyssna till Torbjörn Hjort, forskare och lärare vid Socialhögskolan vid Lunds universitet och tidigare socionom som arbetat i Rosengård, Malmö.

Att han inledde sin föreläsning med att prata om ordens betydelse var ingen slump, snarare är definitionerna en del i hans forskning. Han menar att politiker och tjänsteman har en tendens att byta ord på företeelser när dessa blivit känsliga att diskutera. Ett av de mest laddade begreppen är fattigdom, och det väcker starka känslor, menar Torbjörn Hjort.

– Den absoluta definitionen av begreppet fattigdom är det många som bråkar om, inte minst de politiska blocken. Ena sidan hävdar att fattigdomen minskar, medan den andra säger att den ökar.

I sin föreläsning målade han upp en bred bild över det svenska samhällets förändringar de senaste decennierna och hur dessa påverkat synen på socialbidrag och dem som behöver sådant stöd. Han diskuterade begreppet barnfattigdom, berättade hur inkomstklyftorna i Sverige ökat kraftigt sedan 1990-talet och att den ökade individualiseringen förflyttat mycket av ansvaret från samhället till varje enskild individ.

Förändringarna i de olika ersättningssystemen som sjukförsäkring och a-kassa har också lett till att socialbidrag fått en helt annan betydelse än tidigare.

– Det är svårare att komma in i systemen, lättare att halka ur dem och dessutom är det lägre nivåer inom systemen, säger Torbjörn Hjort.

Försörjningsstöd i ett konsumtionssamhälle

En av hans forskningsfrågor handlar om vad det innebär att vara beroende av socialbidrag, eller försörjningsstöd, i ett samhälle präglat av konsumtion. Konsumtionen har större betydelse än vi kanske tänker på, menar han, eftersom det vi konsumerar bygger vår identitet och hur vi uppfattas av omgivningen.

Enligt Torbjörn Hjort finns det tre anledningar till att vi konsumerar:

  • basala nödvändigheter – mat och kläder, etc
  • social konformitet – för att vara som alla andra/inte avvika
  • social distinktion – för att skilja ut oss från andra, visa gruppering/stil

Tidigare forskning kring fattigdom och konsumtion har fokuserat på det förstnämnda. Men i det moderna konsumtionssamhället måste forskningen titta närmare på konsumtion som beror på att man vill passa in, dvs. social konformitet, menar han.

– Kan man inte kan visa sin tillhörighet – att man är som alla andra – genom sin utbildning, bostadsort och liknande, kan man vara ”med på banan” genom konsumtion, säger Torbjörn Hjort.

Handläggare av försörjningsstöd

Frågan om försörjningsstöd och dess handläggning står nu på agendan hos bland andra SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. Kompetensutveckling av handläggare diskuteras, inte minst för att kommunal verksamhet över huvud taget ska vara mer evidensbaserad, dvs. utgå både från erfarenheter och vetenskaplig grund.

Torbjörn Hjort gick också in på handläggarnas arbetssituation, med de olika regelverk de har att förhålla sig till, liksom hur deras egen privata situation och personliga förhållningssätt kan påverka deras ställningstaganden om att bevilja eller avslå försörjningsstöd.

På FoU Sjuhärad Välfärd planeras just nu en kommande uppdragsutbildning med högskolepoäng för handläggare av försörjningsstöd och andra handläggare inom socialtjänsten, tillsammans med Boråsregionen och Göteborgs universitet. 

Text och foto: Pia Mattzon