Företagskulturen avgör om nya modeller för ledning lyckas

I början av 2000-talet framhölls Sverige och den Skandinaviska modellen som föredömen. Men vid ungefär samma tidpunkt började nya, främst amerikanska, managementmodeller hitta vägen till företag och andra organisationer i Sverige. Det var framför allt tillverkningsindustrin som tog till sig bland annat "Lean Production". Förändringen kunde innebära att organisationer med självstyrande grupper med delegerat ansvar, gick tillbaka till centraliserad styrning med löpande band. I stora delar av den offentliga sektorn har modeller som New Public Management och liknande införts under senare år.

Följde tre chefer

I sitt forskningsarbete följde Päivi Riestola ett företag i Sverige, som köptes av en stor europeisk koncern. När studien genomfördes 2003-2004, hade företaget cirka 1300 anställda. Hon intervjuade och följde ett antal chefer på tre avdelningar medan företaget höll på att införa ett nytt ledningssätt.

– Jag ville se på vilket sätt managementkonceptet ”Högpresterande kultur” fick genomslag ur ett chefsperspektiv – och om det fanns några hinder. Jag tittade på hur cheferna anpassade systemet till sin verksamhet och vilken betydelse den lokala företagskulturen hade, berättar Päivi Riestola, idag verksam vid Institutionen för pedagogik, Högskolan i Borås.

Företagskulturen avgör

I avhandlingen "Chef i en högpresterande kultur" visar Päivi Riestola att om inte styrmodellen passar organisationens identitet och de kulturer som finns, så kommer inte införandet att bli framgångsrikt.

– Företagskulturen är inte något man ser till vardags, men den ger sig till känna när nya modeller och ledningssätt krockar med de värderingar som finns. Då sparkar den bakut. Det är dessutom vanligt med olika kulturer inom en och samma organisation.

Managementmodellerna drivs ofta av ledningen och HR-avdelningen, men kanske stämmer dåligt för lagret eller säljavdelningen. Krocken kan medföra att övervakning, kontroll och detaljstyrning ökar, med konsekvensen att handlingsutrymmet och kreativiteten minskar.

Fakta
Päivi Riestola disputerade i arbetsvetenskap vid Karlstads universitet i oktober i år. Hon är verksam vid Högskolan i Borås, där hon fortsätter forska om ledarskap. Tillsammans med ett antal chefer har hon och några forskarkollegor påbörjat ett projekt för att ta fram en trovärdig managementmodell som motkraft mot de globala koncepten – "Ledarskapsmodell för chefer i Sverige". Avhandlingen är tillgänglig via Karlstads universitetsbiblioteks hemsida.

Märkligt och oroväckande

Att Sverige i så hög grad anammat de globala managementmodellerna istället för att ta vara på det framgångsrika svenska ledningssättet anser Päivi Riestola är allvarligt.

– Det är en märklig och oroväckande utveckling som skett. Vi har rört oss bort från en framgångsrik modell och alltför okritiskt tagit till oss globala managementmodeller. Ofta ger dessa sken av att passa bra i Sverige, med begrepp som handlingsutrymme och delaktighet. Men begreppen har en annan innebörd och modellerna är ofta mycket ledningsorienterade. De kan vara bra verktyg om vi förhåller oss kritiska och anpassar dem för våra organisationer, men att följa dem alltför nitiskt är ingen väg till framgång.

Text: Christina Knowles, Karlstad universitet
Foto: Moa Carlsson