Förslag på ny organisation

I projektledningsgruppen ingår Thomas Johansson, Katarina Ek, Tomas Wahnström, Mariannte Strömberg, Lotta Dellve och Therése Andersson (ej med på bild).

Vad innehåller förslaget?

– Detta är ett förslag på hela organisationen förutom frågan om benämningar, alltså vad områden osv. ska heta. Den frågan drivs i samband med varumärkesarbetet som rektor och kommunikationschef ansvarar för. I förslaget använder vi därför samma benämningar som vi hade i triggers. Dessa kan alltså komma att ändras, berättar Marianne Strömberg, som är med i projektledningsgruppen.

– Vårt förslag är övergripande för funktioner och grupperingar vid högskolan inom forskning, utbildning, kvalitet och verksamhetsstöd. Grupperingar kan vara till exempel ledningsgrupper och råd.

– Vi har även identifierat ett antal kritiska punkter i organisationen som behöver tas i beaktande. De är viktiga förutsättningar för att högskolan som helhet ska fungera och nå de effektmål som högskolan satt upp, berättar Lotta Dellve.

Vad händer nu med förslaget?

Den 13 december kl. 9-10 i sal M204 presenterar projektledningsgruppen resultatet av arbetet och de förslag som ges i slutrapporten för all personal. Information till högskolans studenter ansvarar institutionernas prefekter för med start vecka 51. Mer information om dessa informationstillfällen kommer. 

– Det sprids till analys- och referensgrupper samt till fackliga parter och skyddsombud. Alla medarbetare har via de här grupperna chans att påverka förslaget. Vi vill ha in synpunkter skriftligen från analys- och referensgrupper och till fackliga parter och skyddsombud senast den 6 december så tänk på att kontakta grupperna i god tid med synpunkter. Man har möjlighet att påverka alla delar av förslaget och särskilt konsekvensanalysen och de viktiga förutsättningarna som vi kan lista i kritiska punkter, menar Katarina Ek.

Hur har ni arbetat med alla de synpunkter som kommit in till gruppen?

– Vi har fått in väldigt mycket synpunkter på de triggers som vi spred i organisationen och vi har läst och tagit del av allt som kommit in. Det är glädjande att så många engagerat sig och sagt sin mening i de här frågorna. Efter bästa förmåga har vi sedan tagit till oss synpunkterna och efter noga övervägande använt oss av dem i det förslag vi prestenterar idag.

Kan ni ge några exempel på vad ni ger för förslag?

– Bland annat har vi föreslagit en ny funktion, en högskoleövergripande studierektor för forskarutbildning. Den personen föreslås, tillsammans med nuvarande studierektorer för forskarutbildning, placeras direkt under vicerektor. På så sätt gör vi forskarutbildningen till en högskoleövergripande angelägenhet, berättar Tomas Wahnström.

– Ett arbetssätt som vi föreslår för verksamhetsstödet är Single Point of Contact(SPOC), vilket ger en väg in för de olika målgrupper vi ser för stödet, berättar Thomas Johansson. På så sätt får vi en tydlighet för både studenter och personal kring det stöd och den service som ges.

 

Hur kan jag påverka?

Alla medarbetare har möjlighet att komma med synpunkter på förslaget. Synpunkterna lämnas via de remissinstanser som listas nedan senast den 6 december så tänk på att prata med dem i god tid. Därefter kommer proektledningsgruppen arbeta fram den slutrapport som ska levereras till rektor senast 16 december

Högskolans ledningsgrupp
Rektors kvalitetsråd
Rektors professorsgrupp
Kårstyrelsen
Controllers
Lärargrupp
Verksamhetsstöd medarbetare
Verksamhetsstöd chefer
Fack- och skyddsombud

Se sidan Referensgrupper för vilka som ingår i grupperingarna. Kontakta dem för information om hur du kan lämna dina synpunkter.

Ta del av förslaget här

 

Läs rektors blogg om förslaget på ny organisation.

Text: Ida Borenstein
Foto: Anna Kjellsson