Ny rapport: Individuell plan – till nytta för brukarna?

Under våren 2013 fick FoU Sjuhärad Välfärd ett länsövergripande uppdrag att undersöka och kartlägga hur individuella planer för vuxna med psykisk funktionsnedsättning tillämpas i Västra Götalands län. Kartläggningen utgick från frågeställningarna vad görs, hur görs det och vad borde göras? Syftet var att utveckla planering för den enskildes bästa.

I rapporten som nyligen publicerats konstateras att man kommit olika långt i arbetet med SIP i Västra Götaland. Några befinner sig initialt i processen att utarbeta rutiner och ta fram gemensamma mallar, medan andra har arbetat aktivt med dessa delar under en längre period.

Resultaten bygger på tre delstudier. Intervjuer med verksamhetsföreträdare, en brukarenkät, samt granskning av upprättade planer.

Oavsett hur långt verksamheterna kommit med den gemensamma samordnade planeringen finns det ändå alltid områden som kan förbättras, menar rapportförfattarna Sara Esbjörnson och Anders Hagqvist.

Rapporten avslutas med rekommendationer för fortsatt utvecklingsarbete med SIP. Några saker som verksamheter uppmuntras att fundera över är:

  • om brukarorganisationer ska bjudas in i planeringsarbetet och att låta deras erfarenheter påverka arbetet med SIP
  • hur brukarinflytande kan möjliggöras och synliggöras om utbildning i att upprätta SIP:ar ska erbjudas professionella samt
  • brukare och deras representanter identifierat några områden som vi ser som viktiga när man arbetar med SIP

Läs mer om projektet och ta del av rapporten på projektets webbsida.

 

Text: Anna Nilsson