Axiell-priset för bästa B&I-uppsats

Kan du ge en kort sammanfattning av din uppsats?

– Jag har undersökt hur elever i högstadiet berättar att de arbetar med informationssökning och informationsanvändning, särskilt med tanke på internet, i samband med skolarbeten. Det visade på några lite motsägelsefulla resultat, som att eleverna är skeptiska mot internet men att de ofta föredrar att använda digitala källor. Anledningen till detta är att de varnas för det otrygga nätet samtidigt som att de uppmanas att söka information där målet är att snabbt och lätt hitta svar på faktafrågor. Däremot lär de sig mindre om hur man kan använda internets mer kreativa sidor och samtidigt kritiskt värdera olika typar information som de hittar på nätet.

Hur kommer det sig att du valde att skriva din uppsats kring detta ämne?

– Till en början ren nyfikenhet, jag undrade vad man faktiskt lär sig i högstadiet om sådant som informationssökning och källkritik. Sen upptäckte jag att eleverna i högstadiet har ganska stora krav på sig när det gäller det man kallar ”digitala färdigheter” men att det verkar vara lite godtyckligt hur de arbetar med det i skolan. Då blev jag intresserad i att undersöka detta mer systematiskt.

Hur känns det att vinna?

– Överraskande och otroligt kul! Roligt att andra – också utanför högskolan - har läst min uppsats och ville prata om den med mig.

Axiell-priset 2013 för bästa uppsats i Biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås delades ut för första gången i september 2013 och delas mellan två förtjänta uppsatsförfattare:

Margrethe Bakstad Søvik för uppsatsen Information och interaktion: En studie av högstadieelevers informationssökning och informationsanvändning och Adam Welin för uppsatsen Programverksamhet : Ett uttryck för folkbibliotekens identitet. Båda uppsatserna svarar väl mot det nyinrättade prisets kriterier genom att vara ”framtidsorienterade välskrivna uppsatser av god kvalitet där teori och praktik samspelar väl” och genom att även vara ”av allmänt intresse för biblioteksutveckling”.

Margrethe Bakstad Søvik får priset för en uppsats som därutöver
- behandlar ett högaktuellt ämne, nämligen informationssökning och bibliotekens resurser i skolans värld, belyst ur högstadieelevers perspektiv.
- Den empiriska studien som ligger till grund för uppsatsen är mycket gedigen och resultaten framträder i dialog med tidigare forskning om unga människors lärande och informationsanvändning.
- En särskild styrka är hur uppsatsen belyser skillnader och gemensamma intressen och utmaningar för såväl forskningen som bibliotekariers yrkesutövning i nordiska grannländer.

Adam Welin får Axiells pris för en uppsats som
- är synnerligen välskriven och tillgänglig, både språkligt och innehållsligt.
- Studiens empiriska fokus på folkbibliotekens programverksamhet är originellt, och ligger mycket väl i tiden.
- En särskild styrka är den självständiga analysen av folkbibliotekens komplexa identitet i det senmoderna samhället, där författaren förhåller sig sakligt kritisk till tidigare forskning och utgångspunkter som annars lätt tas för givna.

Text: Jennifer Tydén
Foto: Ewa Skelte