Klartecken för ny organisation på högskolan

Sent på kvällen den 16 oktober beslutades att fr.o.m. den 1 juli 2014 förändra högskolans organisation. Beslutet innebär att Högskolan i Borås utbildnings- och forskningsverksamhet, som idag bedrivs inom sex institutioner ska organiseras i tre områden. Högskolans administrativa stöd ska hållas samman i en enhet. 

Det var i april 2013 som styrelen gav rektor, Björn Brorström, i uppdrag att inleda ett organisationsutvecklingsarbete. Man angav samtidigt mål för utvecklingsarbetet och pekade bl. a. på vikten av kompletta miljöer, att det var viktigt med strategiska verksamhetssamband och att varumärken skulle värnas. 

Ja till förslag

Styrelsen fann att förslaget till en ny övergripande organisation uppfyller de mål som styrelsen uttalat och att förslaget på sikt kan stärka högskolans förmåga att ytterligare utveckla sin utbildnings- och forskningsverksamhet. 

– Högskolan i Borås har lyckats väl med att profilera sin verksamhet och bedriver redan idag högre utbildning av hög kvalitet och har framstående forskning. Som styrelse har vi trots dessa framgångar insett att det är av stor vikt att arbeta vidare för att långsiktigt försvara och ytterligare kunna stärka vår ställning, sa styrelsens ordförande Roland Andersson. 

– Högskolan i Borås har en tydlig målsättning att på sikt utvecklas till ett universitet och att se över dagens organisation är ett led i att stå redo för den uppgiften. 

Styrkeområden ska stärkas 

– Organisationsförändringar ger upphov till förväntningar, men skapar också viss oro, sa rektor Björn Brorström och fortsatte: 

– Oro har bland annat uttryckts för Textilhögskolans varumärke, bl. a. från studenternas sida. Jag vill återigen säga att våra styrkeområden inte ska försvagas. Det ligger enbart i mitt intresse att stärka Högskolan i Borås långsiktiga förutsättningar, en förväntan som jag delar med många inom och utanför högskolan. 

Organisationsutvecklingsarbetet bedrivs i flera faser och ska präglas av transaparens och medarbetardelaktighet. Styrelsen poängterade vikten av information och den kommer att utökas i de kommande faserna. Projektledningsgruppen har en egen webbplats där man kan följa deras arbete. Personal får också kontinuerlig information via mail och nyhetsbrev. Även studenterna kommer framöver att få mer information. Underlag för att besluta hur områden och enheter i detalj ska se ut ska tas fram under hösten. 

Troligvis kommer inte studenterna att i någon större utsträckning märka av organisationsförändringen. Målet är att kommande studentgrupper ska få ännu högre kvalitet på utbildningen. 

– Utbildningen ska bli bättre och mer profilerad i och med att den kommer att vara mer förankrad i forskning vid Högskolan i Borås, avslutade Björn Brorström.

Text: Annie Andréasson