Miljörevision kollar hållbarhetsarbetet

Högskolan i Borås är ett av sex lärosäten i Sverige som är certifierade enligt den internationella standarden ISO 14001 för miljöledningssystem. Det innebär att högskolan systematiskt arbetar för att minska sin miljöpåverkan och att hållbarhetsarbetet ska vara integrerat i verksamheten.
 ─ Högskolan har mål inom utbildning, forskning, energi och tjänsteresor. Det handlar om att ställa krav på allt från kaffe och avfallshantering, miljömässigt och utifrån ett hållbarhetsperspektiv mer brett, till att integrera hållbar utveckling i utbildning och forskning, säger Tina Ottosson, handläggare av miljöledningsarbetet.
Rutiner är framtagna
för att arbeta mer hållbart, vilket innebär att alla anställda är involverade i hållbarhetsarbetet på ett eller annat sätt.

Levande hållbarhetsarbete

Det är Sveriges tekniska forskningsinstitut (SP) som gör revisionen. Revisorerna träffar utvalda personer ur ledningen och personal på flera av institutionerna och enheterna. Revisorerna kommer att granska rutiner för hållbarhetsarbetet och undersöka hur de efterlevs i verkligheten. Dessutom följs brister och korrigerande åtgärder från förra årets revision upp.
─ Hållbarhetsarbetet ska inte vara en pappersprodukt utan ett levande förbättringsarbete som genomsyrar all verksamhet. Tidigare revisioner har gått bra, sist hade vi sju avvikelser, vilket är ett relativt sett lågt antal, säger hon.

Bild av verkligheten

Revisorerna kommer dessutom att göra vissa stickprov bland studenter och personal, vilket innebär att de ställer frågor om högskolans miljöarbete.
 De kan fråga saker som ”känner du till vilka miljö-/hållbarhetsmål högskolan har inom ramen för sitt miljöledningsarbete?”, säger Tina Ottosson, men hon vill inte gå in på mer detaljer eftersom det är viktigt att revisorn får en rättvis bild av verkligheten.
 Man ska inte förbereda sig innan. Om inte våra studenter känner till vårt hållbarhetsarbete så är det något vi behöver arbeta vidare med, säger hon.

Läs mer om miljöcertifieringen och högskolans arbete för hållbar utveckling här.

Har du frågor eller förbättringsförslag gällande högskolans förbättringsarbete? Hör av dig. 

Text och bild: Anna Kjellsson