Fakta om omorganisationen

Varför ska omorganisationen göras?

Avsikten med omorganisationen är att öka kvaliteten ytterligare. Både utbildning och forskning ska stärkas och administrationen ska göras effektivare.

Hur ser planeringen ut?

Utvecklingsprojektet genomförs i tre etapper, som sköts av var sin projektgrupp:

 • Etapp 1 var en situations- och omvärldsanalys.
 • Etapp 2 var att först ge övergripande förslag på organisering av högskolan, och sedan att ge mer detaljerade förslag på sådan organisering. Även om det är mer detaljerat är det dock fortfarande på en övergripande nivå. Etapp två avslutas vid årsskiftet 2013/2014.
 • Etapp 3 är att införa förändringarna och ska pågå till och med oktober 2014.

När hände/händer vad?

 • 25/4 2013. Högskolans styrelse beslutade att ett organisationsutvecklingsarbete skulle genomföras. Ett antal effektmål och vägledande principer inför det arbetet slogs fast, till exempel att organisationen ska stödja kompletta akademiska miljöer och en ekonomi i balans samt att max fyra organisationsenheter ska genomföra högskolans kärnverksamhet. Läs mer.
 • 25/4 2013. Rektor fick i uppdrag av högskolans styrelse att besluta om hur man ska arbeta med att ta fram lösningsförslag som stödjer effektmålen och principerna.
 • 27/5 2013. Rektor beslutade att förslaget om en framtida organisation för högskolan ska tas fram av en projektledningsgrupp. Kort därefter tillsattes gruppen och inledde sitt arbete.
  Läs mer om projektledningsgruppen.
 • 5/9 2013. Projektledningsgruppen lämnade en delrapport.
  Läs mer om rapporten.
 • September/oktober 2013. Utgående från projektledningsgruppens förslag redogjorde rektor för sina överväganden i ett sammanfattat förslag till styrelsen för högskolan.
 • 16/10 2013. Högskolans styrelse beslutade att från och med 1/7 2014 ska utbildnings- och forskningsverksamheten organiseras i tre ”områden” (istället för som idag i sex institutioner) och att verksamhetsstödet ska organiseras i en enhet.
  Läs mer om beslutet.
 • 16/11 2013. Projektledningsgruppen avser lämna rapport om övergripande organisation för de tre områdena och verksamhetsstödet.
 • 17/12 2013. Styrelsen beslutar hur ”områdena” och enheten för verksamhetsstöd ska benämnas. Förslag från projektledningen har varit på remiss. Med benämning menas om det ska heta till exempel akademi, fakultet, enhet eller annat. Själva namnen på "områdena" samt hur vi ska jobba med varumärken utreds av rektor ch förväntas bli klart i början av 2014.
 • Ca December–januari 2014. Rektor beslutar om övergripande organisations-  och ledningsstruktur för ”områdena”.
 • Ca Första kvartalet 2014. Rektor ska tillsätta chefer för områden och enhet för verksamhetsstöd. Dessa chefer får i sin tur i uppgift att besluta om detaljerna inom respektive område.
 • 1/7 2014. Den nya organisationen ska börja gälla.

Vem bestämmer vad när det gäller omorganisationen?

 

Högskolans styrelse

fattar framförallt beslut om övergripande frågor:

 • Beslutade att ett organisationsutvecklingsarbete ska göras samt effektmål och vägledande principer för det arbetet. Gav rektor i uppdrag att genomföra och besluta om hur organisationsförslagen ska tas fram.
 • Tog ställning till förslag om hur den övergripande strukturen för hur Högskolan i Borås ska organiseras, som att det ska bli tre ”områden” för utbildning och forskning i stället för sex institutioner och att verksamhetsstödet ska vara samlat i en enhet.
 • Ska besluta hur ”områdena” och enheten för verksamhetsstöd och deras chefer ska benämnas.

Studenternas inflytande 
- Inför styrelsemötet den 16 oktober uttryckte många studenter oro, bland annat kring vad som ska hända med Textilhögskolans varumärke i och med en omorganisation. Synpunkter från studenterna ska ingå i högskolestyrelsens arbete framöver och studenterna ska få respons på sina synpunkter.
- Informationsträffar arrangeras just nu via de olika kårsektionerna så att alla studenter på högskolan ska få korrekt information och möjligheter att påverka högskolans framtid. En kommunikationsplan med studentfokus håller på att tas fram i samråd med Studentkåren i Borås.

Rektor

bestämmer hur organisationsförslag ska tas fram och hur organisation och ledning för ”områden” och enhet för verksamhetstöd ska struktureras:

 • Beslutade att tillsätta en projektledningsgrupp som fick i uppdrag att ta fram förslag på den framtida organisationen.
 • Beslutar hur ett ”områdes” ledning och organisation ska struktureras och vilka delar som eventuellt ska struktureras på likadana sätt i de olika områdena.

Cheferna för ”områden” och verksamhetsstöd

beslutar i detaljfrågor om områdets organisation:

 • Bestämmer detaljer inom respektive område, till exempel hur just det området ska vara organiserat. Dessa chefer kommer att tillsättas under första kvartalet 2014.

Projektledningsgrupp (Etapp 2)

fattar inga beslut, men tar fram förslag till organisation:

 • Har fått i uppdrag av rektor att ta fram förslag på organisation för Högskolan i Borås.

Så här arbetar projektledningsgruppen:

 • Bred delaktighet och ett systematiskt arbetssätt är mycket viktigt i arbetet med att ta fram förslag på övergripande principer och strukturer. Därför har synpunkter tagits in genom intervjuer med personal, ledning, kärnfunktioner och studenter. En genomgripande granskning av forskningsaktivitet och centrala dokument har också gjorts.
 • En preliminär rapport lämnades i augusti 2013 och granskades av flera referens- och analysgrupper, varefter justeringar gjordes innan den slutliga rapporten presenterades för högskolans styrelse.
 • I arbetet med att utforma mer detaljerade, men ändå övergripande, förslag har flera workshops anordnats. En del av dem har varit riktade mot vissa grupper, andra har varit öppna för alla. Personer med expertkunskap i området intervjuas och man tar även del av de erfarenheter personer på andra högskolor har av nyorganiseringar.
 • Avstämningar sker med fackliga företrädare och skyddsombud minst en gång i veckan.

Gruppen består av fem personer från olika delar av Högskolan i Borås, och med olika ansvarsområden som forskning, verksamhetsstöd, central administration och utbildning. Studentkårens ordförande ingår också i projektledningsgruppen.

De som ingår i projektledningsgruppen för etapp 2 är:

 • Lotta Dellve, ordförande, Forskning
 • Katarina Ek, vice ordförande samt projektsamordnare för verksamhetsstödet, Administration (central)
 • Tomas Wahnström, projektsamordnare för kärnverksamheten, Forskarutbildning
 • Marianne Strömberg, ledamot, Utbildning
 • Thomas Johansson, ledamot, Administration (lokal)
 • Therése Andersson, ledamot, Student studentkårens ordförande

Implementeringsgrupp (Etapp 3)

Samordnar och genomför omorganisationen utifrån fattade beslut.

 • Har fått i uppdrag av rektor att förbereda och genomföra implementering av beslut som har med omorganisationen att göra.
 • Projektledaren (Linda Sörensen) ska utreda vilka insatser som behövs för att införandet av den nya organisationen ska löpa effektivt och funktionsenligt.
 • Projektledaren ska också ha kontinuerlig kontakt med projektledningsgruppen (se ovan) för att tidigt kunna fånga upp behov av insatser för förberedelse och implementering.
 • Projektplan håller på att arbetas fram.

Läs mer

På sidan Högskolans utvecklingsarbete hittar du alltid senaste nytt om omorganisationen. Där finns även alla beslut samlade.

Text: Lena M Fredriksson