Säg din mening och påverka den framtida Högskolan i Borås

Sveriges högskolor och universitet befinner sig just nu i en förändringsfas och Högskolan i Borås är långt ifrån det enda lärosätet som ser över sin organisation för att bättre klara av framtida behov.

Varför sker omorganisationen just nu?

Björn Brorström (BB):Vi vill fortsätta att se till studenternas bästa och att försöka bli Västsveriges tredje universitet, och då krävs det en översyn av organisationen. Just nu är vi i ett stabilt och bra läge och jag bedömer att det är rätt tillfälle att förbereda oss för framtida förändringar. Det känns viktigt att göra det när vi är i ett bra läge när det gäller ekonomi och utbildningsutbud, och vi inte är pressade till att göra förändringar. Hade lösningen varit glasklar hade vi gjort förändringar för länge sedan. Jag är övertygad om att vi måste ta det här steget för att nå våra mål och klara krav på kvalitet och effektivitet. Om jag inte hade tyckt att det var bra skulle vi naturligtvis inte ändra. Det är mitt ansvar under min rektorsperiod att försöka göra det jag anser vara nödvändigt för att Högskolan i Borås ska bli bättre. Det är inte okej att acceptera den struktur som finns, utan den måste prövas. 

Therése Andersson (TA): – Vi på Studentkåren tycker också det är bra att passa på och genomföra omorganisationen när högskolan är i en stark position i stället för att vänta till ett trängt läge när man är tvingad att förändra. Nu har man koll på de framtida behoven och samtidigt finns den energi som behövs för att bedriva förändringsarbetet. Omorganisationen går till stor del ut på att samla kompetens. Genom att kraftsamla får personal större möjligheter till kunskapsutbyte. Med bredare områden stärker vi våra utbildningar på sikt. Ett bra exempel är att personal som jobbar med ingenjörsstudenter och textilstudenter hamnar under samma område vilket borde stärka textilingenjörsutbildningen.

På vilket sätt gynnas studenterna av att högskolan får en ny struktur?

TA: – När kompetensen stärks hos de anställda och de får större möjligheter att utbyta kunskaper inom ämnen som rör flera områden, spiller det över så att utbildningarna blir ännu bättre. Det är stor konkurrens inom högskolevärlden idag så högskolan måste se till att ha en stark forskningsorganisation, utan det kan vi förlora examensrättigheter. Genom att göra forskningen starkare blir utbildningarna också bättre.

BB: – Vi har redan bra utbildningar, men vi vill kunna garantera detta även i fortsättningen. För att göra det behöver vi ha forskning som hänger ihop med alla våra utbildningsprogram. Högskolan handlar i första hand om utbildning och därför ska vi få till en bra, långsiktig balans mellan utbildning och forskning, så att vi på bästa sätt kan överföra det vi forskar om till studenterna.

Varför är det bra för studenterna att högskolan kommer att bestå av tre områden i stället för sex institutioner?

BB: – Själva syftet med hela omorganisationen är att de studenter som vi rekryterar till vårt lärosäte ska få en ännu bättre utbildning. Sammanslagningarna till områden görs för att skapa större utbildnings- och forskningsmiljöer där vi ser behov av ett ökat samarbete. Genom att koppla ihop olika forskningsmiljöer och bygga bort eventuella kvarvarande hinder mellan områdena, kan miljöerna utvecklas och stimuleras så att de blir starka och livskraftiga. Med starka miljöer för forskning och utbildning blir våra utbildningar ännu bättre och alla studenter kommer att märka en tydlig koppling till forskning.

Vad händer med Institutionen Handels- och IT-högskolan, när den splittras i olika delar?

BB: – De utbildningsprogram som nu ligger på institutionen kommer att finnas kvar och fortsätta att utvecklas. Verksamheten grupperas om, men utbildningarna blir alltså kvar. Även andra utbildningar och institutioner kommer att påverkas och flyttas i vår omorganisation, men alla utbildningsprogram ska bevaras.

Vad händer med Institutionen Textilhögskolans starka varumärke?

BB: – Våra varumärken ska odlas och utvecklas och inte tvärtom! Vi vill förstås inte hitta på något som försvagar de styrkor vi har. De textila utbildningarna och den textila forskningen flyttas in i ett nytt område, men varumärket Textilhögskolan kommer att finnas kvar. Studenterna på textilprogrammen kommer att ha en tydlig koppling till den identitet som Textilhögskolan ger. Vi ska värna om våra befintliga varumärken och samtidigt stärka varumärket Högskolan i Borås. En förhoppning jag har är att det också ska uppkomma nya varumärken, kanske Handelshögskolan och/eller IT-högskolan. Sådana här frågor ska vi diskutera vidare i nästa fas i omorganisationen. Vi försöker avväga så att vi fattar besluten i rätt ordning och i rätt takt.

Hur viktigt är det att studenterna påverkar omorganisationen?

TA: Det är jätteviktigt, och det är nu studenterna har möjlighet att påverka! Hittills har man mest pratat om ett organisationsskelett, men nu ska det fyllas på med detaljer om utbildningarna och verksamhetsstöd och sådant. Studenterna vet vad de behöver och vad de tycker är viktigast.

Varför är det så viktigt att studenterna är med och påverkar?

TA: – För att säkra en bra studiesituation för såväl nuvarande som kommande studenter. När studiesituationen blir bättre, får studenterna en bättre utbildning. Förutom att man lär sig mer på en bättre utbildning, stärks också ryktet om utbildningen och lärosätet. Det har man nytta av när man söker jobb och visar sina meriter. På så vis gynnas även nuvarande och tidigare studenter av att utbildningarna förbättras. Jag vill också uppmana alla att vara med och påverka och att ta del av den information som finns. Det är så lätt att oro och rykten sprids alldeles i onödan.

Hur gör man som student för att påverka och komma med synpunkter?

TA: – Det kan man göra både på möten och genom andra former som vi kommer att bjuda in till framöver. Varje kårsektion kommer i oktober att bjuda in till informationsmöten och då finns kårordförande och prefekt på plats. Dessutom kommer studenter att bjudas in till workshops längre fram i processen. Håll utkik efter information från din kårsektion.

Kan du ge några exempel på vad studenterna kan vara med och påverka?

TA: – Ja, det kan röra sig om verksamhetsstöd, alltså sådant som bibliotek, karriärsvägledning, internationell koordination, hjälp vid dyslexi och liknande. Vad behövs och var ska sådant ligga – centralt, eller i närheten av den egna studiemiljön? Det kan också handla om hur examinationsformerna ska se ut och hur vi ska värna om varumärken som Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan.

Har du frågor?

Vänd dig då till Studentkåren i Borås. Kåren är mycket delaktig i processen kring omorganisationen och kan svara på många frågor. De vet också vart man mer kan vända sig, och kan slussa dig vidare om det behövs.
Kontaktperson: kårordförande Therése Andersson
Tfn: 033-435 48 01
0705-14 15 78


   

Läs mer om högskolans organisationsutveckling

Text: Lena M Fredriksson
Foto: Ulf Nilsson och Lena M Fredriksson