Förskolelyftet i Borås

Dagens första föreläsning stod professor Bengt Persson för och temat för hans föreläsning var: Normalitet och avvikelse i inkluderande verksamheter. Han belyste bland annat dagens ambition att skapa inkluderande lärmiljöer i förskola och skola och satte in detta i ett historiskt och globalt sammanhang. Han visade även på empiriska exempel från forskning med fokus på inkludering t.ex. i Nossebro.

Dagens andra föreläsare var universitetsadjunkt Mats Andersson som föreläste på temat: Estetiska lärprocesser som grund för kvalitetsutveckling i förskolan. Med utgångspunkt i leken som grund för barns utveckling och lärande visade Mats många konkreta exempel på hur man kan arbeta i förskolan. Genom att aktivt arbeta med de estetiska lärprocesserna visade han hur detta bidrar till att utveckla barnens lärande i förskolan. En serie bilder visade hur lärarstudenter hade tagit vara på och arbetat med ”frukt och grönsakssvinn”. I detta arbete var verkligen alla sinnen engagerade och dessutom gav det underlag för en intressant diskussion om hållbar utveckling.

    Förskolelyftet är regeringens satsning för att utveckla kvaliteten i förskolan. Högskolan i Borås samarbetar med Göteborgs universitet i genomförandet av tre kurser i förskolelyftet:

  • Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan.
  • Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet
  • Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet

Dagens tredje och sista föreläsning stod lektor Ann-Katrin Svensson för. Temat för denna föreläsning var: Förskolans roll i flerspråkiga barns språkutveckling. Hon fokuserade på den sociala situationen för flerspråkiga barn i förskolan. Barn i förskolan med annat modersmål än svenska ska, enligt skollagen, ha möjlighet att utveckla både svenska språket och modersmålet. Utifrån ett inkluderande perspektiv problematiserade Ann-Katrin de flerspråkiga barnens möjligheter att delta i olika aktiviteter och hon visade också på hur man kan stödja dem att utnyttja alla sina språkliga förmågor.

Under eftermiddagen samlades sedan kursgrupperna för att bearbeta och diskutera de tre föreläsningarna. Diskussionerna var engagerade och livliga. Många av deltagarna framhöll att det är så intressant och givande att vara med i förskolelyftet. Att få kompetensutveckling i form av både teoripåfyllnad och att träffa andra förskollärare för att utbyta kunskaper och erfarenheter såg de som mycket positivt.

Högskolan i Borås och Göteborgs universitet ser det också som mycket positivt att kunna samplanera och genomföra förskolelyftet tillsammans. Det är intressant och givande även för de medverkande lärarna att få arbeta tillsammans på detta sätt och att utbyta kunskaper och erfarenheter.

Text: Margareta Ljungqvist