Kvaliteten i förskolan lyfts

Förskolelyftet är regeringens satsning för att förbättra kvaliteten i förskolan genom att öka förskolepersonalens kunskap på områden där kraven skärpts i läroplanen. RuC på Högskolan i Borås samarbetar med RUC på Göteborgs universitet i både planering och genomförande av utbildningarna. De medverkande lärarna har samplanerat kursernas utformning och genomförande.

- Extra kul är att Skolverket, som är uppdragsgivare, ser mycket positivt på denna samverkan mellan lärosätena och vill stimulera detta arbete, berättar Margareta Ljungqvist som är biträdande prefekt för uppdrag och samverkan på Institutionen för pedagogik.

Det är i tre kurser som Högskolan i Borås och Göteborgs universitet sammarbetar kring:

  • Leda och organisera det systematiska kvalitetsarbetet - förskolechefens ansvar för förskolans kvalitet.
  • Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete.
  • Utmana och stödja varje barns utveckling och lärande i förskolan.

Vid tre av fem kursdagar har kurserna gemensamma föreläsningar.

Det första kurstillfället, som var den 25 september i Göteborg, inleddes med en föreläsning av professor Ingrid Pramling Samuelsson.

- På ett inspirerande sätt inledde hon inledde med att säga att visserligen är den svenska förskolan bäst i världen men den kan bli ännu bättre. Budskapet till deltagarna var vikten av att fokusera på lärandeuppdraget i förskolan. Ingrid pekade även på att det är viktigt att involvera de små barnen i vår gemensamma utmaning i arbete med att skapa en hållbar värld. Vikten av kommunikation illustrerade hon med exempel från den egna forskningen med poesi i förskolan.

Det andra kurstillfället som äger rum i oktober i Göteborg kommer avslutas av en paneldebatt med representanter från kommuner, skolmyndigheter och forskare med fokus på kvalitets arbete i förskolan.

I november, då det tredje kurstillfället äger rum, kommer fokus vara på barn i behov av särskilt stöd. Tillfället genomförs på Högskolan i Borås med bland annat en föreläsning av Professor Bengt Persson och universitetslektor Ann-Katrin Svensson från Högskolan i Borås.

De övriga två kurstillfällena genomförs i form av seminarier och examinationer på respektive lärosäte.

Text och bild: Margareta Ljungqvist