När barn får komma till tals

Ett 70-tal personer från Sjuhäradskommunerna och Göteborg med omnejd deltog i temadagen, som inleddes av Annette Carlson (M), kommunalråd i Borås Stad, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen och dessutom ordförande i kommunalförbundets Beredning social välfärd och hälsa. Att barn ska känna sig delaktiga och ha inflytande borde vara en självklarhet, menade hon, både inom politiken och andra verksamheter.

– Det är de vuxnas skyldighet att ta reda på barns åsikter och ta hänsyn till dem, det gäller även små barn. Vi vuxna måste anpassa oss till barnen när vi pratar med dem, sa Annette Carlson.

Och även om hon var självkritisk och menade att politiker över lag kan bli mycket bättre på att lyssna på barnen, pekade hon på ett par kommunala projekt i Borås som tagit hänsyn till barnens önskemål. Till exempel upprustning av en näridrottsplats i en stadsdel och den nya lekplatsen i Stadsparken, som barn på kommunens skolor och förskolor fick rösta fram utifrån tre olika förslag.  

– Men vi kan absolut bli bättre på att beskriva för barn hur vi politiker jobbar i nämnder och styrelser till exempel, för att säkerställa att barnen får inflytande i beslut som rör deras vardag, avslutade Annette Carlson.

BRIS och barnkonventionen

Därefter tog Paulina Andersson vid, som arbetar på BRIS Region Väst med kontor i Göteborg. Hon har pratat mycket med barn när hon suttit i BRIS stödtelefon och -chatt, det som räknas som organisationens kärnverksamhet.

– Jag blir lite nervös när jag ska prata inför så här många människor, sa hon, men då brukar jag tänka på barnen som ringer till oss, tänk hur nervösa de måste vara när de ringer och vill prata om något som är jobbigt.

Paulina Andersson berättade hur barnkonventionen är styrande för BRIS verksamhet och att de fyra huvudprinciperna i konventionen kan användas av alla som arbetar med och för barn: genom att ställa frågor som utgår från principerna kan de vuxna säkerställa ett barnperspektiv, till exempel i beslut som fattas.

Huvudprinciperna finns i artiklarna 2, 3, 6 och 12, som handlar om barns rättigheter och lika värde, barnets bästa och barns rätt till liv, överlevnad och utveckling samt åsiktsfrihet och rätt att bli hörd.

Paulina Andersson uppmanade också publiken att diskutera mer på sina arbetsplatser vad ett barnperspektiv egentligen innebär.

– Det kan ni fundera på i personalgruppen, är ni egentligen överens om vad ni menar?

Hon berättade också att ungefär 80 procent av alla samtal till BRIS är busringningar, fast BRIS kallar dem istället för ”testsamtal”.

– Det går ut på att barnen vill hitta personal att lita på. Om man blir bemött på ett bra sätt, kanske man vågar ringa igen om sitt riktiga ärende.

Seminarier med fyra föreläsare

Efter den gemensamma inledningen avslutades temadagen med fyra separata seminarier med fokus på barns brukarmedverkan och delaktighet. Från FoU Sjuhärad Välfärd deltog Ulla Kristiansson, hennes seminarium beskrev projektet Föräldraskap och våld i Borås, som handlar om barn som bevittnat våld.

Externa föreläsare var Birgitta Gardemyr och Mari Ljung, regional utvecklare vid Kommunförbundet FoU Västernorrland respektive socialsekreterare i Sundsvalls kommun, som berättade om den modell de utarbetat för barns brukarmedverkan i den sociala barnavården. Från FoU Västernorrland kom också Viktoria Skoog (i mitten på bilden), som forskar kring barn som är placerade på familjehem eller institution, som flyttas mellan olika typer av vårdmiljöer.

På plats fanns också Ann-Marie Stenhammar från Stockholm, frilansande utredare och skribent med inriktning mot funktionshinder. Hon arbetar bland annat för olika handikapporganisationer, och berättade i sitt seminarium om två projekt hon varit delaktig i gällande barns delaktighet i samhällsstöd för barn, till exempel från skola, socialtjänst, handikappomsorg och habilitering.

Barn i familjehem

Susanna Väytynen, Susanne Fredriksson och Liselotte Nelander arbetar på företaget Key Assets, som erbjuder familjehemsvård för barn och unga. De ser temadagen som en naturlig fortsättning på Barnrättsdagarna i Örebro tidigare i år, som också fokuserade på barns delaktighet. Seminariet om barns institutionsvård med Viktoria Skoog låg dem naturligt nog närmast i intresse, men över huvud taget uppskattar de möjligheten att höra mer om vad som är aktuellt inom området och mingla med andra yrkesverksamma.

Hur lyssnar ni till barnen i er verksamhet?

 – Vi går igenom våra placeringsrapporter med barnen som är placerade. Och inom vårt moderbolag, som är brittiskt, arbetar man mycket med "Care Leavers", alltså personer som bott i familjehem. De är med och utvecklar de metoder vi arbetar med idag. Vi har också en ung kvinna, 25 år, som bott i familjehem, som sitter med i vår familjehemskommitté. De läser igenom alla våra utredningar om blivande familjehem.

– Efter barnrättsdagarna la vi också till en flik för barn på vår hemsida, så de har möjlighet att gå in och läsa vad vår organisation gör för något och varför barn placeras i familjehem, till exempel.

Text och foto: Pia Mattzon

Föreläsarnas presentationer läggs ut på den sida på webbplatsen där vi samlar alla presentationer från arrangemang under rubriken Kompetensutveckling ovan.

Fotnot: Mer om barns brukarmedverkan i kommande nyhetsbrev från FoU Sjuhärad Välfärd, nr 3:2013.