Organisationsutveckling för högskolans framtid

 

Varför görs organisationsutvecklingen nu? Det går ju så bra för Högskolan i Borås.

– Vi har en god utveckling och är en av de starkare högskolorna. Men vi vill mera och har en ambitiös målbild. Detta i kombination med en omvärldsanalys som visar på ökad konkurrens om utbildningsplatser och forskningsmedel gör att vi behöver se över och utveckla organisationen. Vi behöver kompletta miljöer för att säkra och få nya examensrättigheter och vi behöver ett verksamhetsstöd som är bättre koordinerat. Min övertygelse är att det är viktigt att göra det nu när vi ha en stark ställning och inte invänta försämrade villkor i kommande budgetpropositioner.

Hur ser du på tidsplanen?

 – Jag menar att det är viktigt att ha en förändrad organisation på plats halvårsskiftet 2014. Min uppfattning är att det är en styrka att arbeta intensivt med den här typen av förändring och därigenom minska tiden av osäkerhet. Frågan om organisationsutveckling togs upp i samband med budgetarbetet förra hösten, tog fart efter mitt förslag som presenterades för ledningen och styrelsen i mitten av februari. Så när den nya organisationen är på plats har det gått över 1,5 år sedan frågan aktualiserades.

Hur löper arbetet?

– Projektledningsgruppen gör och har gjort ett utmärkt bra arbete. Låtit alla komma till tals och tolkat och analyserat ett mycket omfattande material. Det finns en bas för beslut om antalet enheter och övergripande principer för organisering. Det övergripande beslutet väntas tas den 16 oktober. Efter det, i nästa fas, kommer en fortsatt öppen process att bedrivas om enheternas specifika innehåll, principer för benämningar, matrisorganisationens innebörd och mycket mera att behandlad.

Läs mer

All information om högskolans organisationsutveckling
Tidsplan och beslut
Anmäl dig till workshops 17-18 september