Högskolan i topp i miljöranking

 När Naturvårdsverket rankar svenska statliga myndigheters miljöarbete tar Högskolan i Borås täten bland lärosäten.
- Vi behåller ställningen som en av de ledande inom detta arbete, säger Birgitta Pålsson, samordnare för hållbar utveckling vid Högskolan i Borås.

Naturvårdsverket jämför och bedömer årligen statliga myndigheters miljöledningsarbete och Högskolan i Borås rankas för andra året i rad som delad "etta" bland statliga högskolor/universitet.

Statliga myndigheter är enligt lag skyldiga att ha ett miljöledningssystem; ett verktyg för att säkerställa att miljöarbetet genomförs på ett systematiskt och effektivt så att verksamheten bidrar till en ökad miljönytta. Att ha ett certifierat miljöledningssystem är ännu inte ett lagkrav, men Högskolan i Borås är ett av de sex lärosäten som idag har en sådan certifiering.

Resultatet av miljöledningsarbetet inrapporteras årligen till regeringen och till Naturvårdsverket.

Högskolan i Borås har integrerat hållbar utveckling i sitt miljöledningsarbete, vilket innebär att policy, mål och handlingsplaner har ett hållbarhetsfokus, som inkluderar såväl miljömässiga som sociala och ekonomiska aspekter.

24/25 poäng sammanlagt. Hur nöjd är du med det, Birgitta Påhlsson?

Mycket nöjd! Vi behåller ställningen som en av de ledande inom detta arbete, trots en relativt snabb process för att få fram ett komplett miljöledningssystem.

Varför är miljöledningsstystem bra?

Det är ett viktigt stöd för ett systematiskt förbättringsarbete. Det bidrar till att driva en integrering av hållbar utveckling i hela verksamheten framåt. Vi kan se att mycket hänt på högskolan sedan vi började arbeta systematiskt. Att sätta tydliga mål, ta fram handlingsplaner och rutiner samt regelbundet följa upp och förändra, bidrar till att driva arbetet framåt. För att lyckas krävs dock också att ledningen arbetar strategiskt med frågorna och att vi har engagerade medarbetare. Och det har vi!

Faktaruta
Statliga myndigheter ska införa och utveckla miljöledningssystem i syfte att integrera miljöarbetet i sina verksamheter. Arbetet och redovisningen styrs av förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Förordningens syfte är att bidra till att uppfylla generationsmålet, de nationella miljökvalitetsmålen och att de statliga myndigheterna ska ses som en förebild i miljöarbetet.
Ett miljöledningssystem är ett verktyg för att säkerställa att miljöarbetet genomförs på ett systematiskt och effektivt så att verksamheten bidrar till en ökad miljönytta. Det kan handla om krav på att verksamhetens aktiviteter med en betydande direkt och indirekt miljöpåverkan är identifierad, att det finns en miljöpolicy och upprättade interna miljömål/handlingsplaner. Handlingsplanerna ska innehålla de åtgärder som myndigheterna vidtar för att nå sina interna miljömål. Det ska också finnas rutiner för att ställa miljökrav på leverantörer och rutiner för uppföljning och redovisning av myndighetens miljöprestanda.

Vi delar förstaplatsen med två andra lärosäten. Göteborgs Universitet och Högskolan i Gävle. Vad kan vi göra för att toppa listan?

Vi har successivt blivit bättre på att inte sätta upp orealistiska mål. De nya målen för 2014-2016 och ett fortsatt stort engagemang från medarbetare och studenter för att uppnå målen kan förhoppningsvis bidra till att vi får den sista kvalitetspoängen nästa år.

Vad arbetar Högskolan i Borås med fram över på miljöområdet/hållbar utveckling?

Det som är viktigast är en fortsatt ökad integrering av hållbar utveckling inom utbildningen. Det gäller såväl kunskaper som attityder. När det gäller miljöarbetet mer specifikt är det en minskad klimatpåverkan som står i fokus, inklusive en hållbar resursanvändning. Den sociala och etiska dimensionen kommer också att fokuseras mer, bl.a gäller det integrering av lika villkor i hållbarhetsarbetet.

Läs mer

Om arbetet med hållbar utveckling på Högskolan i Borås

Om diplomeringshögtid, för kurser som arbetar extra bra med just Hållbar utveckling