Avdelningstillhörighet inom Verksamhetsstöd

Akademiplatsen

Just nu arbetas det med att ta fram förslag på den organisatoriska placeringen för respektive medarbetare. En del av arbetet har bestått av att träffa och samtala med ett tjugotal medarbetare, som idag har arbetsuppgifter som spänner över mer än en avdelning. Samtalen, som nu är genomförda, har rört lämplig avdelningstillhörighet från den 1 juli.

Information från närmaste chef

Ett första utkast till organisatorisk placering för hela Verksamhetsstöd har presenterats för de fackliga parterna. Nästa steg är att samtliga medarbetare kommer att få information av sin närmaste chef om förslag till den egna placeringen. Informationen ges senast den 16 maj.

Beslut i slutet av maj

Beslut om organisatorisk placering fattas först efter genomförd MBL-förhandling, vilken planeras till den 28 maj. Då kommer det även att meddelas vilka personer som ingår i respektive avdelning i Verksamhetsstöd.

De arbetsuppgifter som utförs idag samt den fysiska placeringen kommer inte att påverkas av detta beslut. Översyn av arbetsuppgifter och arbetsformer är ett utvecklingsarbete som kommer att påbörjas under hösten när de nya avdelningscheferna är på plats.

Om du har några frågor kontakta Terese Schoultz Gedda eller ditt fackliga ombud.