Lyckat frukostmöte med ”rundabordsamtal”

Det var första gången för frukostmötet som både extern föreläsare och en forskare från Högskolan föreläste. Mikael Jansson som är VD på Manpower berättade inte bara om Manpower utan även om situationen för bemanningsföretag på ett mera allmänt plan. Margareta Oudhuis, professor i arbetsvetenskap tog avstamp i forskning kring bemanningsbranschens påverkan på arbetsplatsen.

– Det rådde en stor samstämmighet kring de problem som stora delar av arbetslivet står inför idag, när det gäller kompetensförsörjning i allmänhet och även av användningen av bemanningsanställda, säger hon.

Mer samtal
Nytt för denna gång var också att efter föredrag och frukostmöte ge tillfälle för vissa deltagare att sitta ner en stund extra, för fördjupande ”rundabordssamtal”. Projektledare för samverkansfrågor, Jonas Andersson, tycker att upplägget blev lyckat.

– Deltagarna fick möjlighet att dryfta en stor mängd frågor som rörde många skilda perspektiv på kompetensförsörjning. Flera deltagare lyfte fram behovet av ytterligare samverkan mellan arbetsliv och högskola som en mycket viktig faktor för att nå en ökad samsyn på framtida kompetensbehov och för att bättre förstå varandras skilda verksamheter.

 

Text: Erik Holmlund