Psykosocial skyddsrond på gång

Skyddsronden genomförs som en enkätundersökning där en länk skickas ut via e-post. Alla svarande är helt anonyma och all data förvaras hos och behandlas av en extern part. Resultatet av skyddsronden kommer att presenteras för högskolans ledning i slutet av maj.

Den psykosociala skyddsronden är en temperaturmätning av nuläget i organisationen. Syftet är att fånga medarbetarnas nuvarande upplevelser av sin arbetssituation mot bakgrund av den unika situation som omorganisationen i sig utgör.

Målet är att skapa ett underlag för behov av särskilda stödinsatser och på så sätt bibehålla en god psykosocial arbetsmiljö i både nuvarande och ny organisation.