Regeringen satsar på Borås

– Min uppfattning är att tilldelningen till Högskolan i Borås är väldimensionerad och till ett område där det finns stora behov, säger rektor Björn Brorström.

I dag presenterar regeringen sin vårbudget. Av de nya 228 platserna avser 223 lärarutbildningen. Fem platser avser program för specialistsjuksköterskor. 2015 är utökningen 89 helårsstudieplatser och därefter fortsätter förstärkningen fram till 2018. De nya platserna är permanenta och innebär ett ökat utbildningsanslag, så kallat takbelopp. Rektor Björn Brorström är positiv till de nya utbildningsplatserna.

– Vi kommer att se till att upprätthålla en hög kvalitetet i vår lärarutbildning och säkra ett högt söktryck till våra utbildningar. Vi har idag landets bästa lärarutbildning enligt bedömning gjorda av tidigare studenter. Det ska vi slå vakt om. Omständigheten att tilldelningen är permanent är synnerligen viktig, det ger förutsättningar för långsiktighet och framförhållning.

Ändrade migrationsregler

I vårpropositionen aviseras också förändringar av migrationsreglerna med permanent uppehållstillstånd efter fyra års forskarstudier och sex månaders uppehållstillstånd efter avslutade studier på grundläggande nivå eller avancerad nivå.

– Förändringarna har behandlats sedan en längre tid tillbaka och det är mycket positivt att beslut nu fattas och att regelförändringarna verkställs 1 juli 2014.

Dialog om framtiden

I budgetdialogen med departementet har Högskolan i Borås tagit tillfället att äska större anslag till den konstnärliga forskningen och att få tilldelas fler designplatser, och således erhålla ett höjt takbelopp och större utbildningsanslag. Innebörden av större utbildningsanslag och större basanslag till forskning är möjligheten att bygga en ännu starkare högskola med kompletta akademiska miljöer och forskningsanknuten utbildning.

– Våra argument möttes med stor förståelse av statssekreteraren och hans medarbetare, men sannolikt inte med någon resursförstärkning 2015. Vi uppfattar ändå att vi får vår sak prövad och om inte förstärkningar sker kommande år så kan det bli 2016.

Rektor Björn Brorström poängterar vikten av att Högskolan i Borås har ett högt söktryck. Något som Utbildningsdepartementet noterar och lägger stor vikt vid.

– Vårt lärosäte uppvisar en god utveckling, vi har ett gott söktryck till våra utbildningar, vi fyller våra platser och har gjort så under en lång rad av år, forskningsvolymen ökar och våra lärare och forskare citeras allt oftare. Bilden av Högskolan i Borås är positiv.

Erik Holmlund