Framtidens högskola i fokus på styrelsemöte

Syftet med verksamhetsplanen är att klargöra vilka områden som ska prioriteras de kommande tre åren. I högskolans verksamhetsplan för 2015-2017 finns sju fokusområden, berättar högskolans rektor, Björn Brorström.

– Det känns bra att styrelsen och högskolans ledning gemensamt står bakom de här områdena kommande år. Det ger oss en tydlighet om vad som förväntas av oss.

Högskolans fokusområden 2015-2017


-          Högskolepedagogisk utveckling
-          Strategiska allianser och samverkan
-          Science Park Borås
-          Den hållbara högskolan
-          Konstnärlig utbildning och forskning
-          Examensrättigheter på forskarnivå
-          Forskningsfinansiering

Verksamhetsplanen tar sin utgångspunkt i det visionsdokument, som beslutas vid styrelsemötet i februari. I visionen lyfts bland annat tre områden fram; studentens lärande i centrum, öka andelen forskning, fortsätta att bygga kompletta akademiska miljöer.

Visionsdokumentet är något som alla medarbetare ska kunna gå tillbaka till och känna igen sig i. Det ska genomsyra verksamheten, och det är med visionen som utgångspunkt som handlingsplaner och strategier ska byggas upp, säger Björn Brorström.

Ansökan för examensrättigheter på gång

För att bevara och utveckla de kompletta miljöerna ska befintliga examensrättigheter på forskarnivå värnas. Det är också prioriterat att examensrätt på forskarnivå under perioden ska erhållas inom det vårdvetenskapliga området. Högskolan bedriver redan en stark verksamhet inom området och har goda förutsättningar att erhålla rättigheter. Examensrättigheter skulle innebära att Akademin för vård, arbetsliv och välfärd blir en komplett akademisk miljö.

Förutsättningar att erhålla examensrättigheter inom andra områden ska utredas under perioden och starka program med potential att bli områden för forskarutbildning och egen examensrätt måste växa fram utifrån den enskilda forskargruppens initiativ och arbete.

Styrelsen kunde också konstatera att söktrycket ser fortsatt bra ut. Statistik från Statistiska centralbyrån och Universitetskanslersämbetet (UKÄ) över söktrycket till lärosäten och utbildningar bekräftar att Högskolan i Borås ligger väl till i ett jämförande perspektiv, med 1,5 förstahandssökande per antagen.

Text: Erik Holmlund