Riksdagsbeslut av betydelse för Högskolan i Borås

Det nya utgångsläget kommer också att innebära vissa förändringar för högskolans ekonomiska ramar, konstaterar Anders Stenström, controller vid Högskolan i Borås.

–Det handlar inte om några dramatiska förändringar. Exakt vad det blir vet vi när regleringsbreven kommer i slutet av december.

Nu ska riksdagen behandla budgetens olika utgiftsområden. Efter det preciseras budgeten mer i detalj i så kallade regleringsbrev, som varje myndighet får.

Vissa satsningar som tidigare aviserats av regeringen blir inte av. Exempelvis gäller inte längre regeringens besked om 14 300 nya utbildningsplatser till år 2018. Inte heller den utlovade höjda ersättningen till utbildningsplatser inom lärarutbildningen och humaniora/samhällsvetenskap blir verklighet, som det ser ut i dagsläget.

Däremot har också Alliansen tidigare aviserat riktade insatser för lärar- och specialistsjuksköterskeutbildningarna, påminner Anders Stenström.

–När detaljerna blir tydligare kommer det att framgå vad som händer med Alliansens tidigare utlovade satsningar, och vad det i sådana fall innebär för oss på Högskolan i Borås.

Den ovanliga budgetsituationen gör att budgetarbetet senareläggs på lärosäten runt om i landet. För Högskolan i Borås del är det tur i oturen att det händer just i år.

–I och med högskolans omorganisation hade vi sedan tidigare beslutat att senarelägga bugetbeslutet till början av 2015. Så rent planeringsmässigt är det ingen större fara, säger Anders Stenström.

 

Text: Erik Holmlund
Foto: Peter Andersson
Porträttfoto: Erik Wasselius