Unika simuleringar i nytt ambulansträningscenter

I projektet SAREK arbetar forskare från högskolorna i Borås och Skövde med att skapa så realistiska simuleringar av verkligheten som möjligt. Ambulansträningscentret ligger intill ambulansstationen i Skövde. Här ska ett simulatorträningscenter byggas upp för ambulanssjukvård, en nationell forskningsplattform med simuleringsträning och en certifieringsorganisation för hela Sveriges ambulanssjukvård genom forskningsprojektet SAREK (Simulation, Ambulance, Research, Education, Kinship). Förhoppningen är att ett permanent träningscenter står klart 2016.

Simulerar rika scenarier

Traditionella simuleringar är ofta statiska. En ambulanssjuksköterska får bedöma en patient i form av en simulatordocka i ett lektionsrum, ställa preliminär diagnos och sedan föreslå vilka akuta åtgärder som behöver göras. Därefter avbryts övningen.

Projektet är en del i det strategiska forskningssamarbetet mellan Högskolan i Skövde och Högskolan i Borås under temat Informations- och kommunikationsteknik. Läs mer om samarbetet.

– Det blir ett statiskt rollspel mellan instruktören, den övande och simulatordockan. En hel del av informationen från instruktören måste ges verbalt, exempelvis ”Personen du ser är blek och kallsvettig”. På motsvarande vis måste den övande ofta berätta hur han eller hon skulle ha agerat i en verklig situation. Ur simuleringssynpunkt är detta ett fattigt scenario, säger Hanna Maurin Söderholm, forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap vid Högskolan i Borås.

Hon förklarar att syftet med ambulansträningscentret är att simulera ett rikt scenario. Det blir möjligt genom att kombinera dataspelsforskningen vid Högskolan i Skövde med den prehospitala vårdforskningen vid Högskolan i Borås.

Första experimenten avklarade

Nu har de första experimenten utförts. Den nya simuleringsplattformen testades av 20 ambulanssjuksköterskor från regionen.

– Vi gjorde experimenten i en tillfälligt uppbyggd avancerad simuleringsmiljö anpassad för syftet och som en del i processen att utveckla ett träningscenter, säger Hanna Maurin Söderholm.

Sjuksköterskorna arbetade i par och testade ett enkelt simuleringsscenario och ett rikt.

– Hela den prehospitala vårdkedjan studerades, från utlarmning till överlämning av patient på akutmottagningen. Vi undersökte om sjuksköterskorna upplever mer närvaro i det rika scenariot, om de får bättre förutsättningar och om scenariot är mer realistiskt. Vi kommer dessutom att studera om det finns skillnader mellan de olika simuleringarna, det vill säga presterar de bättre i något av dem, säger Magnus Hagiwara, forskare inom vårdvetenskap vid Högskolan i Borås.

Inspirerat undervisningen

Anders Sterner, adjunkt vid sjuksköterskeutbildningarna i Borås var också med vid experimenten.  Han berättar att de genomfördes med en kombination av tekniskt avancerade lösningar och även basala. Till exempel använde de en webbkamera och mikrofon via headset kopplad till simuleringsdockan, något han inspirerades att använda i undervisningen.

– På det viset kan man leda scenariot utan att vara i rummet. Den som gör övningen kan inte söka bekräftelse från någon i rummet utan talar enbart med dockan. Samtidigt ser vi via kameran vad som händer så dockan kan svara på exempelvis om man byter kroppställning eller ger en spruta, säger han.

– Det är ett enkelt och billigt sätt att höja kvaliteten. Studenterna tycker att det är mycket mer verklighetstroget.

Under experimenten gjorde TV4 reportage. Se inslaget här. (extern länk)

Text: Anna Kjellsson
Bild: Anders Jonsson
Porträttbilder: Exigus