Omorganisationen: Det här ska delprojekten uppnå

Svante Kristensson på Bibliotek och Läranderesurser (BLR) är delprojektledare för delprojektet ”värdegrund och organisationskultur”.

– Det känns både roligt och ansvarsfullt. Värdegrundsfrågor är viktiga nu när vi skapar en mer sammanhållen högskola.

Han poängterar att delprojektet inte ska ses som en väg till en helt ny och färdig värdegrund från 1 juli. Snarare ska deras arbete vara ett startskott för en längre process.

– Vår slutrapport ska alltså vara ett förslag till handlingsplan för att arbeta fram en värdegrund och organisationskultur passande vår nya organisation. Själva värdegrunden ska alltså inte projektgruppen arbeta fram i den här konstellationen, utan det kommer att bli en uppgift för alla medarbetare att bidra till, säger Svante Kristensson.

På samma sätt kommer övriga elva grupper arbeta inom sitt respektive område. Det arbete som bedrivs i de tolv arbetsgrupperna syftar till att säkerställa att högskolan har en fungerande verksamhet 1 juli. Fokus ligger på att övergången till den nya organisationen blir så smidig som möjligt. Därefter ska arbetet fortsätta med att utveckla högskolans verksamhet inom ramen för den nya organisationen.

Tolv delprojekt med var sin delprojektledare

Delprojektdirektiven är nu beslutade och sedan tidigare är det klart med bemanningen av arbetsgrupper och referensgrupper i de olika delprojekten. I delprojektdirektiven framgår det vilket resultat som de olika arbetsgrupperna ska leverera. (Se länk nedan för att läsa mer om direktiven).

 • Arbetsmiljö – Liisa Falk
 • Bemanning – Terese Schoultz Gedda
 • Utbildnings- och stödinsatser för chefer - Sara Svensson
 • Värdegrund och organisationskultur - Svante Kristensson
 • Ledamöter i beslutande och rådgivande organ - Åsa Dryselius
 • Studenternas rättssäkerhet - Ulrika Poret
 • Ekonomistyrning och redovisning - Magnus Bergenholtz
 • Revidering av styrdokument - Åsa Dryselius
 • Avtal - Anders Post
 • Systemanpassningar - Bill Andersson
 • Arkivering - Åsa Enmyren
 • Lokaler - Lennart Malmerfors

Informationsinsamling

Några av delprojekten har skickat ut förfrågningar till institutioner/enheter som ett led i att samla in information. Information som är nödvändig för att få grepp om vilka insatser delprojekten ska göra. Medvetna om att det innebär en ökad arbetsbelastning ute i verksamheten hoppas ändå delprojekten på att få in svar i tid.


Läs mer

Alla dokument och beslut gällande omorgasnisationen samlas här, i dokumentarkivet.

Implementeringsgruppen samordnar arbetet med den nya organisationen.

Läs intervju med Björn Brorström om hur han ser på den nya organisationen och vägen dit.