Samverkan är ett ledningsansvar

Publikbild från seminariet

Ur ett ledningsperspektiv är det viktigt att ha empirisk kunskap om samverkan, om vilka faktorer som kan vara hinder för samverkan och att ha beredskap för hur problematiska situationer kan hanteras.

– Det första man behöver göra är att skapa strukturella förutsättningar för samverkan, säger Berth Danermark.

Strukturella förutsättningar är de saker som får något att hända. Både sådant som främjar och motverkar det man vill uppnå. Det handlar om hur man väljer att strukturera sin verksamhet, men också om synsätt, berättar han. 

Viktigt att kratta i manegen

Under seminariet lyfts tre förhållanden fram som är centrala för samverkansprocessen; regelverk, organisation och synsätt. De regelverk som styr inblandade aktörer, hur arbetet är organiserat, och hur samverkan mellan aktörerna är organiserat, är faktorer som behöver kartläggas innan man börjar samverkan.

Syftet är att ”kratta i manegen”, för att undanröja onödiga hinder för samverkan. Förståelse och respekt för varandras uppdrag är viktigt. Grundförutsättningen för det är kunskap och insikt om den andres förutsättningar, menar Danermark.

Aktörernas olika föreställningar, både på samverkan i sig och kring objektet för samverkan, är också betydelsefulla att känna till för att det ska vara möjligt att förhålla sig till dem.


– Det krävs en respekt för att vi har olika perspektiv och det löser vi med dialog. En hybridkombination växer såsmåningom fram. Man lär av varandra, säger Berth Danermark.

 

Integrera samverkan i organisationen

Inom samverkansforskningen har Berth Danermark även tittat på styrkor och svagheter med tre olika organisationsmodeller för samverkan. Att skapa ny enhet för samverkan, en matrisorganisation, alternativt att arbeta med integrerad samverkan. Den sistnämnda modellen är den som han förordar.

Styrkan i att integrera samverkan i de ordinarie organisationerna och att bygga upp väl fungerande nätverk mellan dem, är att förankringen i verksamheterna bevaras. Kompetensen och tillhörigheten finns kvar och arbetet påverkar hela organisationen.

 

Spindeldiagram som verktyg

För att samverkan ska fortsatta att fungera bra behöver den utvecklas. Genom att dokumentera och utvärdera samverkan över tid kan olika aspekter i samverkansarbete som behöver utvecklas identifieras. Det blir också möjligt att se att processen går åt rätt håll.

– Samverkansstrukturer kan raseras fort - man måste ständigt underhålla dem, påpekar Berth Danermark.

Spindeldiagram lyfts under seminariet fram som ett enkelt instrument för att visualisera hur samverkan fungerar inom olika områden. Bilden nedan visar ett exempel från presentationen.

 

Presentationen från seminariet ”Samverkan ur ett ledningsperspektiv” finns att ladda ner på vår webbplats, på sidan Presentationer från arrangemang

 

 

 

 

Text & foto: Anna Nilsson