Snabbrötning - från avfall till biogas på tre dagar

På Borås Energi och miljö AB producerar man biogas från matavfall och gödsel.  Idag tar rötningsprocessen av avfall vid biogasprodukt vanligtvis upp till 30 dagar beroende på vad avfallet består av. Rent matavfall går snabbare att röta än om det är uppblandat med svårnedbrytbara material t.ex. halm eller skogsavfall.

Solmaz Aslanzadeh är den allra första forskarstudenten inom området resursåtervinning att disputera. Hon har studerat hur man kan öka effektiviteten vid rötning av svårnedbrytbara material och dessutom minska tiden för själva rötningsprocessen vilket ger snabbare produktion av biogas.

Hon har studerat hur olika mikroorganismer som bryter ner avfallet jobbar och vad som händer när man delar upp rötningsprocessen i två steg. I ett första steg fick snabbväxande mikroorganismer bryta ner materialet till lösliga molekyler. I det andra steget fick långsamma och känsligare mikroorganismer ta vid och fortsätta processen att omvandla de lösliga molekylerna till biogas. Denna nya process gör att man kan öka belastningen av organiska material avsevärt och samtidigt minska reaktorns volym. Rötningstiden förkortades avsevärt från 30 till tre dagar.

Solmaz Aslanzadeh har genomfört sitt forskningsprojekt i samarbete med Borås energi och miljö AB där man producerar biogas till bland annat fordonsbränsle och för produktion av el och fjärrvärme.

Biogas

Biogas är en förnyelsebar gas som kan användas till bland annat fordonsbränsle och för produktion av el och fjärrvärme. Biogas består huvudsakligen av metangas. Biogas bildas när organiskt material som gödsel och matavfall, från både hushåll och industri bryts ner av mikroorganismer under syrefria förhållanden. Processen kallas rötning och kan ske spontat i in naturen, såsom våtmarker och i magen på idisslande djur, t.ex. kor. Hur mycket biogas ett organiskt material kan producera beror på materialets karaktär och komposition. Exempelvis kan ett ton matavfall ge cirka 400 kubikmeter metan medan samma mängd avfall bestående av svårnedbrytbara material som halm eller skogsavfall ger betydligt mindre metan. Det vanligaste sättet att producera biogas är lägga organiskt material i en rötkammare som består av en lufttät behållare.

Disputation

Titel på avhandling: Pretreatment of cellulosic waste and high rate biogas production
Datum: 27 februari 2014, kl: 10:00−12:00
Plats: Sal E310, Högskolan i Borås, Allégatan 1, Borås
Ämne: Bioteknik
Opponent: Irini Angelidaki, professor vid Institutet för Miljöteknik, Danmarks Tekniska Universitet, Danmark
Handledare: Prof. Mohammad Taherzadeh, Högskolan i Borås

Disputationen genomförs på engelska.

Läs även "Första doktoranden inom resursåtervinning klar för disputation"

Text: Solveig Klug
Foto: Jerker Andersson