2 nya miljoner till forskningen inom resursåtervinning

Det gäller ett projekt för utveckling av en biogasreaktor passande biogasproduktion i lantbruk, ett projekt för framställning av bland annat fiskfoder och antibakteriellt material från en mikrosvamp som används vid nedbrytning av bland annat cellulosarikt material i avfall samt ett projekt för att påverka invånarna i ett bostadsområde att sortera hushållsavfallet bättre.

Textil biogasreaktor

Småskalig biogasproduktion på bygdens lantbruk står för dörren. Västra Götalandsregionen har beviljat 1,17 miljoner kronor till forskningsprojektet Teknikutveckling för torrötning i textil reaktor – gårdsbaserad biogasproduktion. I projektet utvecklar man en reaktor i ett textil material för småskalig produktion av biogas från gödsel. Tekniken är tänkt för gårdsbaserad biogasproduktion från gödsel och projektet genomförs i samarbete med FOV Fabrics AB och Hushållningssällskapet i Sjuhärad. Inledningsvis görs laboratorieförsök på Högskolan i Borås och sedan ska tekniken skalas upp och prövas i pilotskala vid Rådde försöksanläggning i Limmared.

Supereffektiv mikrosvamp blir fiskfoder

Vinnova bidrar med 417 000 kronor till projektet Mikrosvamp för bioraffinaderi och kretslopp. Projektet är främst inriktat på avfall och återvinning av avfall från industri uppbyggd på råvaror från skogs- och lantbruk samt livsmedelsavfall. På detta avfall kan man odla ätliga mikrosvampar, zygomyceter. Svamparna är mycket effektiva vid nedbrytning av cellulosarikt material. Svampbiomassan i sin tur har framgångsrikt används som fiskfoder. Den kan också användas för tillverkning av antimikrobiella material som kan användas mot spridning av bakterier som är resistenta mot antibiotika inom bland annat sjuk- och äldrevården.

Bättre avfallsortering i bostadsområde

Sjuhärads kommunalförbund bidrar med 495000 kronor till projektet Sociala aspekter inom avfallshantering.
Syftet med projektet är att skapa ett analysverktyg för att skapa, utveckla och förbättra människors beteende inom sopsortering och avfallsförbränning. En studie om hur de boende i stadsdelen Norrby i Borås sorterar hushållsfall har genomförts och nästa skede av projektet går ut på att se vilka metoder som lämpar sig bäst öka de boendes förståelse för betydelsen av avfallssorteringen i de olika avfallspåsar och avfallskärl som finns tillgängliga och därmed att påverka dem att aktivt sortera avfallet på bästa sätt.

Text: Solveig Klug