Biblioteksutbildningar på Högskolan i Borås håller hög kvalitet

Ann-Sofie Axelsson, som är prefekt vid Institutionen för biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, är stolt över beskedet.

– Tittar man närmare på bedömningarna som Universitetskanslersämbetet har gjort så ser man att vi i Borås har en enorm styrka i den forskningsanknytning och det samhälleliga perspektiv vi har på Bibliotekshögskolan. Detta är särskilt viktigt eftersom vi utbildar bibliotekarier och webbredaktörer som ska verka i ett komplext samhälle.

De fyra utbildningar som utvärderats vid Högskolan i Borås är Bibliotekarie kandidatprogram, Webbredaktör kandidatprogram samt två masterprogram i Biblioteks- och informationsvetenskap.

– I och med högskolans omorganisation ser jag möjligheter för att vi ska bli ännu starkare och växa inom det här området. Våra studenter vinner oerhört mycket på att vi har en komplett miljö med utbildningar som har forskningsanknytning.

Ingen av landets utbildningar inom arkiv-, biblioteks- och museivetenskap fick det högsta betyget; mycket hög kvalitet.

– Biblioteks- och informationsämnet nationellt har ett gemensamt problem att hantera. Jag skulle vilja se en nationell, ämnesmässig mobilisering för att utveckla utbildningarna, avslutar Ann-Sofie Axelsson.

Om Universitetskanslersämbetets utvärderingar

Universitetskanslersämbetet utvärderar all utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Utbildningarna ska utvärderas utifrån hur väl de når kraven i högskolelagen och examensbeskrivningarna i de förordningar som ansluter till lagen. Universitetskanslersämbetet granskar alltså i vilken utsträckning studenternas faktiska studieresultat motsvarar de förväntade studieresultaten.

Läs mer

Utbildningar inom arkiv-, biblioteks- och museivetenskap utvärderade, pressmeddelande från Universitetskanslersämbetet 2014-01-15

På sidan Resultatsök på Universitetskanslersämbetets webbplats finns alla utvärderade utbildningar listade.

Text: Ida Borenstein
Foto: Ulf Nilsson