Närhet fortsatt viktigt för verksamhetsstödet

– Den förankring som dagens institutionsstöd har i institutionernas verksamhet är en styrka som jag menar måste tillvaratas, säger Karin Cardell, chef för Gemensamma Förvaltningen (GF).

Styrelsen för högskolan beslutade i oktober 2013 att verksamhetsstödet vid Högskolan i Borås från 1 juli 2014 ska vara en sammanhållen organisation med uppgift att vara ett administrativt stöd till högskolans utbildnings- och forskningsverksamhet och till högskolans ledning.

I det material som nu är på remiss till 7 februari föreslås denna sammanhållna enhet få namnet Verksamhetsstöd och att den ska ledas av förvaltningschefen, Karin Cardell. Hon poängterar att administrativt stöd också framöver ska utföras knutet till de kommande akademierna.

– Det är rimligt att tro att akademistödet som de ser ut den 1 juli i stort inrymmer de arbetsuppgifter och medarbetare som idag är knutna till institutionerna. Det ger ju i sin tur att också arbetsuppgifter och medarbetare inom dagens Bibliotek och läranderesurser samt inom GF då kan antas ha i stort sett motsvarande förutsättningar som i dag. Ny organisation blir sedan startskott för ett gemensamt utvecklingsarbete.

Tydligare samordning

En enhet ger bättre förutsättningar för samordning av verksamhetsstödet, menar Karin Cardell.  

– Som det ser ut i dag leds högskolans administrativa stöd via åtta chefer direkt underställda rektor. Med en sammanhållen organisation förväntas verksamhetsstödet bättre kunna uppnå krav om kvalité och anpassas till verksamhetens förutsättningar i beaktande av utbildningens och forskningens behov.

Samordning ska för medarbetare kunna leda till minskad förekomst av splittrade arbetsuppgifter, samt öka möjligheter till kompetensutveckling och mobilitet. Studenter ska lättare kunna ges likvärdig servicenivå. 

Verksamhetsstöd blir en organisation med medarbetare fysiskt placerade inom hela högskolans campus. Hur det ska utformas blir dock en senare fråga.

– Vi måste ta en sak i taget. Lokalfrågan får avvakta till dess att akademiernas och verksamhetsstödets inre organisationsstruktur klargjorts.

 

Beslutsprocessen

 Rektors utformning av ny organisation för Högskolan i Borås presenterades för anställda 14 januari och är utsänd inom högskolan för remiss fram till den 7 februari. Rektor tar sedan ställning till om förslaget ska justeras inför MBL-förhandling och därefter beslutar rektor om ny organisation. Beslutet är att vänta runt månadsskiftet februari-mars.

Styrelsen för högskolan beslutade i oktober 2013 att verksamhetsstödet vid högskolan från den 1 juli 2014 ska vara en sammanhållen organisation med uppgift att vara ett administrativt stöd till högskolans utbildnings- och forskningsverksamhet och till högskolans ledning. I dag är högskolans administrativa stöd organiserat inom sex institutioner, inom Bibliotek och läranderesurser och inom GF. Styrelsens beslut avser att detta administrativa stöd i ny organisation ska tillhöra en och samma enhet.

Av det material som nu remissas framgår att denna sammanhållna enhet föreslås få namnet Verksamhetsstöd att den ska ledas av förvaltningschefen, Karin Cardell. Enheten ska vara indelad i sektioner som i sin tur leds av sektionschefer. Som sektionschef ansvarar man för att sektionens verksamhet innehar högskoleövergripande helhetsperspektiv, är samordnat, kvalitetsanpassat och utgår från verksamhetens förutsättningar samt utbildningens- och forskningens behov.

Sektionsindelningen beslutas av rektor men rektor har i sin tur valt att låta Verksamhetsstödets ledning föreslå den. På samma sätt låter rektor kommande akademichefer föreslå hur avdelningarna inom akademierna ska utformas. Det är redan nu uttalat att en av sektionerna ska inrymma högskolans bibliotek och ledas av bibliotekschefen.

Läs mer

Rektor presenterar sitt förslag på ny organisation

Implementeringsgruppen

Text och foto: Erik Holmlund