Rektor presenterar förslag på ny organisation

PowerPoint-presentation

Arbetsgång och bakgrund

Den 16 december överlämnade projektledningsgruppen sin slutrapport till rektor och därmed avslutades deras arbete och rektor tog vid. 

Den 18 december avslutade kommunikationschef Annie Andréasson och rektor Björn Brorström de möten som hållits med olika varumärkesexperter. 

Under julledigheten har rektor jobbat med det förslag på struktur och organisation som nu läggs fram.

Rektor, prorektor, högskoledirektör, kommunikationschef, personalchef, chefsjurist - utgör den grupp som jobbat fram PowerPoint-presentationen utifrån den text som Björn tagit fram under julen.

Vad händer nu?

Efter dagens presentation följer ett fortsatt arbete. Benämningar kommer att gå ut på remiss inför styrelsemötet den 18 feb. Styrelsebeslut på vad områdena ska heta (benämning). Arbete med förändringar i rektors organisations- och beslutsordning (ROB) - ska ut på remiss - en ny ska fastställas i början av mars - beskriver hur vi ska arbeta i vår nya org. Du som har synpunkter, kontakta din närmaste chef så att remissförfarandet går via rätt kanal.

– Detta har varit ett stort arbete med mycket engagemang från medarbetarna. Viktig fråga för alla på högskolan i Borås. Vi är en högskola med höga ambitioner och som strävar framåt och då menar jag att det är viktigt att vi arbetar med en annan slags organisationsstruktur för att kunna utvecklas dit vi vill – det tredje universitetet i Västsverige. Men en organisationsstruktur löser såklart inte allt, säger Björn Brorström.

Presentation

Bakgrund

MÅL: Ett komplett 60:40 lärosäte med studenten i centrum. En ny organisation handlar om att stödja utvecklingen mot de här målen. 16 okt 2013 - styrelsen tog utifrån bestämda effektmål beslut om tre akademier.

Projektgruppens slutrapport

Understryker några av de frågor och ställningstaganden som projektledningsgruppen skickat med till rektors fortsatta arbete.

Det vi gör nu är att prata om struktur men vi måste också arbeta med kulturen på högskolan.

Under punkten ”kritiska punkter” i slutrapporten pekar gruppen på olika saker som vi behöver jobba vidare med. (Läs mer i slutrapporten, länk finns i slutet av denna sammanställning)

Rektors förslag

Det här förslaget är redovisat för ledningsgrupp, rektors kvalitetsråd, fackliga parter och skyddsombud under måndagen 13 jan. Synpunkter från de presentationerna har tagits med till dagens presentation.

Akademi 

Begreppet akademi föreslås för de tre områden som ska ersätta våra sex institutioner.

– Akademi är för mig ett begrepp som refererar till vetenskaplig verksamhet, mötesplats, gränsöverskridande. Jag tycker att det passar bra för Högskolan i Borås och den verksamhet vi vill bedriva, säger Björn Brorström.

Benämningarna ska tydligt referera till innehållet i verksamheten. Vad innehåller verksamheten? Ska vara tydligt i ett organisationsschema - vad sysslar de med på det här stället? 

- Akademi för textil, teknik och ekonomi

- Akademi för vård, arbetsliv och välfärd

- Akademi för bibliotek, information och lärande

På det här sättet lyfter vi fram våra starka områden, textil och bibliotek.

- Verksamhetsstöd
GF, verksamhetsstödet på inst, BLR.

– Detta handlar inte om att det ena tar över det andra utan det handlar om att samla verksamhetsstödet. Vi tar ett samlat grepp - väldigt viktigt. Fortsättning följer framöver. Ska först se till att skapa helhet.

Avdelning 

Inom akademierna inrättas avdelningar. Alla lärare och forskare tillhör en avdelning. Totalt 10-12 avdelningar fördelat på tre akademier. Behov av en understruktur - det kommer akademicheferna att jobba med. 

Indelning i avdelningar och benämningar beslutas av rektor i samråd med akademicheferna. 

Avdelningschef utses av rektor efter förslag från akademichef. 

Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan

Två av de här avdelningarna kan benämnas Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan. Vi ska ha med oss våra två starka varumärken in i vår nya organisation. Visionen är att fler avdelningar ska "kvala" in till benämningen "högskola".

Textil, teknik och ekonomi

Här har vi en stor del av vår forskning, vår egna forskning med rättigheter. Forskarutbildningar:

- Resursåtervinning
- Textil materialteknik
- Textilt management
- Textil design, modedesign och interaktionsdesign
- Centrumbildningar

Vård, arbetsliv och välfärd

Akademin har idag ingen egen examensrätt på forskarnivå vilket blir en prioritering.

- Verksamheter för utveckling av medicinteknik, arbetsvetenskap och offentlig förvaltning.
- Centrumbildningar

Bibliotek, information och lärande

- Här har vi examensrätt på forskarnivå inom Biblioteks- och informationsvetenskap.
- Centrumbildningar 

Vill utveckla fler examensrättigheter inom området.

Alla lärare och forskare tillhör alla en avdelning. 

Centrumbildningarna leds av en föreståndare och har ingen egen personal.

Relationen mellan avdelningar och utbildningsområden

Förslag: Företrädare för utbildningsfält möts i ett nätverk för diskussion kring utveckling av utbildningsprogram 

Organisering av forskning

- Ligger vid sidan om ROB - hur kan vi utveckla vår forskning? Hur ska vi nå 60:40?

- Forskargruppen är basen i forskningsorganisationen.

- Ett forskningsprogram är större än ett enskilt projekt. Ett eller flera forskningsprojekt kan bli till ett forskningsprogram. 

- De starka forskningsprogrammen ska bildas underifrån, från andra hållet jämfört med hur vi tidigare jobbat. 

- Ett projekt kan växa till program som sedan i sin tur kan bli ett av våra forskningsområden.

- En vicerektor ska vara rådgivare till rektor i frågor om forskning och forskarutbildning,

- Ett Grants and Innovation Office ska inrättas 

Verksamhetsstödet

- Samlas i en sammanhållen organisation som leds av förvaltningschefen.

- Helhetsperspektiv för kvalitetsutveckling och omfördelning av resurser. En ökad forskningsverksamhet innebär att vi behöver mer resurser till detta.

- Inom enheten inrättas sektioner - en av dem är högskolans bibliotek som ska ledas av bibliotekschef.

- Vi talar om avdelningar inom kärnverksamheten och sektioner inom stödverksamheten. Ex "Sektionen för kommunikation"

- Nära stöd till akademicheferna - akademicontrollers - arbetsleds av akademichef. Innehållet i denna roll behöver diskuteras vidare.

Rådgivande organ till rektor

Rektors nämndråd

Ledningsråd

Verksamhetsråd

Rektors forskarråd

Innovationsråd

Utbildningsråd

– Vi ska undvika att ha en kultur med bara en massa möten.

Ledningsorganisation

Högskolans ledning
Rektor, prorektor, förvaltningschef

Rektors nämndråd

Rektors ledningsråd
Mindre grupp än tidigare. Sätta ett helhetsperspektiv på högskolans verksamhet.
Här ingår inte vicerektor för forskning. 

Högskolans verksamhetsråd

Forskarråd

Utbildningsråd 

Kvalitetsråd 

Innovationsråd

Resursfördelning

- Utbildningsanslaget fördelas till akademierna och till styrelsen och rektor för strategiska satsningar.
- Basanslaget till forskning fördelas för utveckling av forskningsprogram och för att stödja befintliga och nya forskningsområden

Varumärke

- HB:s varumärke ska stärkas. Ska kopplas till olika verksamheter så att vårt varumärke blir synligt mer.

- Tillvarata och värna våra starka varumärken: Textilhögskolan och Bibliotekshögskolan

- Andra styrkeområden som stärker högskolans varumärke är att vi tar tillvara starka utbildningsprogram och styrkeområden inom forskning som ex. Waste Recovery och Handelslabbet.

- I framtiden ska vi tydligare kopplas till konst, bibliotek och läranderesurser och att vi har ett certifierat hållbarhetsarbete.

Frågor från personalen:

 

Indelning akademi - verksamhetsstöd. Du sa att vi först ska samla / hämta hem stöd och sedan fördela ut. Hur menar du?

- Vi behöver få ett samlat grepp på allt verksamhetsstöd som vi har idag - GF, BLR och ute på inst. Detta har diskuterats i flera år. Vad har vi för kompetens? När man sett till vilka kvaliteter vi har och när vi har effektiviserat kan vi dela ut stödet (tre-fem årsperiod, att fördela ut stöd ska inte ske nu). Det är viktigt att vi tar det här helhetsgreppet kring stödet och att vi gör det nu.

Hur har ni tänkt säkra upp behovsanpassningen av stödet?

- Jag har tänkt att den ledningsgrupp som vi satt samman där de tre akademicheferna ingår - de får stå för behovsanpassningen till en början. Självklart ska vi utvärdera längs vägen.

Vad är relationen mellan centrum och forskargrupper?

- Jag har haft vissa bekymmer kring det. Är en centrumbildning samma sak som en forskargrupp? Om man tar t.ex. Smart Textiles - är det fortfarande ett forskningsprojekt? Centrumbildningar ska ha vissa ingredienser men jag har problem med den frågan. Kanske gör det inte så mycket om det går i varandra.

Hur kommunicerar vi bilden utåt? Om vi har ett par avdelningar som kallas högskola och resten kallas avdelningar och avdelningar kan sedan byta namn till högskola - blir det inte förvirrande utåt?

- Om vi nu ska skapa en avdelningsstruktur på det här sättet så har vi två avdelningar som är välkända och etablerade och det ska vi dra nytta av. Samtidigt måste vi få rörelse i detta jämfört med hur vi har det idag. Men om vi bygger en avdelningsbenämning som blir starkt ska vi inte ändra på det såklart. 

En avdelning inom verksamhetsstödet ska vara högskolans bibliotek - skulle det vara en sektion? Vad är högskolans bibliotek och vad är BLR? 

- Högskolans bibliotek blir en sektion. BLR måste vara en tydlig del i verksamhetsstödet. Men jag kan inte ge ett bättre svar idag. Vi måste ta vara på BLR och biblioteket på ett bra sätt. En tydlig förändring blir att CLU föreslås flyttas in i en av akademierna, Akademin för bibliotek, information och lärande.

Läs mer

Ta del av rektors PowerPoint-presentation

Ta del av projektledningsgruppens slutrapport

Text: Ida Borenstein
Foto: Ida Danell