ROB ute på remiss i organisationen

– I rektors organisations- och beslutsordning beskrivs högskolans linjeorganisation samt de beslutsbefogenheter som rektor delegerar till honom underställd chef. I och med att organisationen nu ändras behöver också ROB ändras för att visa den nya organisationen, förklarar Åsa Dryselius, som är jurist på högskolan.

Den nya ROB:en följer samma disposition som den gamla. Innehållsmässigt tydliggör den nya hur en akademi och enhet övergripande ska organiseras samt vilka rådgivande organ som ska finnas samt hur dess sammansättningar ser ut.

Remissen har skickats till:

  • Prefekter
  • Enhetschefer
  • Nämnderna
  • Fackliga parter
  • Skyddsombud
  • Studentkåren i Borås

Hur lämnas synpunkter in?

Prefekter och enhetschefer har i uppgift att ge sina medarbetare information och möjligheter att lämna synpunkter på förslaget genom prefekt/enhetschef. Remisstiden går ut den 7 februari.