Mobiliseringsarbetet mot cannabis fortsätter i kommunerna

Cirkeln har varit ett led i den regionala satsningen mot ett ökat cannabisbruk bland ungdomar och nu tar deltagarna med sig sina erfarenheter och forskningscirkelns resultat och fortsätter utvecklingen av det preventiva arbetet i sina respektive kommunerna.

Bakgrunden till forskningscirkeln är CAN:s drogvaneundersökningar som visar att allt fler unga prövar cannabis.

Forskningscirkeln ledare, forskaren Björn Andersson, Institutionen för socialt arbete, GU och Lolo Lebedinski, samordnare vid FoU Sjuhärad Välfärd, beskrev tillsammans med cirkeldeltagarna hur arbetet har sett ut under året och vilka resultat som framkommit.


Stärkta samband och mer kunskap behövs
Sju kommuner; Borås, Härryda, Lerum, Tjörn, Trollhättan, Svenljunga och Öckerö, har deltagit i forskningscirkeln med sina samordnare, eller motsvarande, för det drogförebyggande arbetet. Inom alla de deltagande kommunerna har de arbetat med cannabisfrågan tidigare, men de är också överens om att det tar med sig nyttiga insikter och erfarenheter från cirkelarbetet och forskningsresultatet.

– Jag har kunnat konstatera att vi gör bra saker i kommunen, men vi behöver förstärka sambanden i det arbetet vi gör och länka samman det bättre, sa en av deltagarna.

En annan deltagare berättar att det tydligt framkommit när man talat med föräldrar att det vill veta mer. Många föräldrar kände sig också osäkra på hur de kan se om någon är påverkad.

– Det är viktigt att bekräfta föräldrarna så att de vågar lita på sina egna känslor och vågar ta sina misstankar på allvar. Misstänker du att något inte är som det ska, så är det antagligen något som inte är bra!


Kunskap och motargument att luta sig emot
Bland de ungdomar som intervjuats i undersökningen framkom det bland annat att de tycker att det är viktigt att tänka på att också stärka dem som redan är negativt inställda till cannabis, för att ge dem fler motargument att luta sig emot.

Den gemensamma nämnaren i slutdiskussionen bland cirkeldeltagarna var främst behovet av kunskap – att stärka kunskapen om cannabis, både bland kommunens personal och bland föräldrar. Det är något som de alla kommer att arbeta mer med i kommunerna på olika sätt. Behovet av kunskap framträdde också tydligt i de undersökningar som gjorts.

Några av de konkreta utvecklingsidéer som nämndes bland delatagarna var exempelvis att ta fram olika typer av informationsmaterial om cannabis, skapa en kunskapsbank på intranätet eller att anordna någon typ av föreläsning eller utbildningsdag.

– Bara det att vi pratat om det i samband med intervjuerna, gjorde också att vi lyfte upp ämnet på agendan på ett annat sätt. Det vi främst vill utveckla framöver är att möta upp mot informationsbristen kring cannabis genom att ta fram ett informationsmaterial, konstaterade en cirkeldeltagare.


Rapporten sprids nationellt
Slutresultatet från cirkeln är en rapport som är uppbyggd kring tre teman; Ungdomars och föräldrars kunskaper om cannabis, Ett användarperspektiv på cannabis och Förebyggande arbete och insatser. Underlaget har samlats in genom olika typer av intervjuer med yrkesverksamma, föräldrar och unga, samt personer som har använt cannabis, i de deltagande kommunerna

– Länsstyrelsen har nu spridit rapporten i hela Sverige. Den finns på flera olika myndigheter och verksamheter i alla län, berättar Lolo Lebedinski, samordnare vid FoU Sjuhärad Välfärd.

– Vi hoppas att rapporten kan leda till ett förbättrat kunskapsläge kring hur de grupper som vi har intervjuat förhåller sig i cannabisfrågan. Men också att den kan ge både inspiration och konkreta idéer till att arbeta vidare i en fortsatt lokal mobilisering mot cannabis.

 

Rapporten, ”… men ingen berättar om de fula sidorna …”, finns även att ladda ner i pdf-format här på FoU Sjuhärad Välfärds webbplats under rubriken Publicerat.

 

Text och Foto: Anna Nilsson