Ny teknik för mer forskningssamarbete

Många av dem jag har intervjuat är positiva till att använda ett kollaboratorium. De menar att det här kan höja kvaliteten på vår forskning och göra att vi snabbare går framåt.

Ett kollaboratorium är en teknisk lösning där du kan lagra och dela med dig av dokument och forskningsresultat. Men du kan också prata med andra forskare om det kollaboratoriet innehåller.

Inom många forskningsområden är det vanligt med mycket samarbete. Inom Biblioteks- och informationsvetenskap det dock inte lika vanligt som exempelvis inom teknik och naturvetenskap. Inom B&I finns en stark tradition av att man som forskare arbetar individuellt. En tradition som naturligtvis har sina fördelar. Och det är inte alla som gillar tanken att dela med sig av sina resultat i ett kollaboratorium.

– På individnivå ser jag stora skillnader i hur respondenterna ser på det här sättet att arbeta. De flesta ser nyttan ur ett forskningsperspektiv, men det finns farhågor bland forskare på grund av konkurrens. De är skeptiska och oroliga att det kan få negativa konsekvenser för deras karriärer om de delar med sig av sina forskningsresurser.

Hennes avhandling är av ovanlig karaktär inom B&I på det vis att hon inte bara studerar hur forskare delar med sig av resultat. Hon erbjuder också en teknisk lösning genom ett kollaboratorium.

– Därmed kan forskningsprocessen samtidigt ses som en designprocess, förklarar Monica Lassi.

Text: Erik Holmlund