Nya verksamhetsstödet är på plats

– Förändringsarbetet har följt tidsplan och gått smidigt, säger Karin Cardell, högskoledirektör som har lett arbetet med omorganisationen av verksamhetsstödet.

I den nya enheten Verksamhetsstöd samlas från den 1 juli all stödverksamhet. Under våren har förberedelserna fokuserat på att avgöra hur verksamhetsstödet ska delas in i avdelningar och vilka ansvarsområden var och en av dessa avdelningar ska ha.

Nu är de åtta avdelningarna i enheten Verksamhetsstöd skapade. Till fem av dem har avdelningschefer rekryterats. Avdelningschefer för de övriga tre avdelningarna följer med från dagens organisation. (se nedan)

Det nya verksamhetsstödet blir en samlingsarena för allt stöd till utbildning, forskning och ledning. Det ska främja samarbete, minska sårbarhet och ta utgångspunkt i utbildningens och forskningens behov. Tidigare har detta stöd varit organiserat i flera fristående enheter.

Inom avdelningarna förenas medarbetare med likartade arbetsuppgifter/kompetensområden. Ett exempel är att alla som arbetar med stöd för internationalisering nu ingår i samma team, trots att de inte har sin fysiska arbetsplats på samma ställe. Verksamhetsstödet ska även fortsättningsvis finnas i hela campusområdet så att det finns närhet till akademierna.

– Nu har vi skapat den övergripande organisationsstrukturen för våra avdelningar och nödvändiga styrdokument finns på plats, säger Karin Cardell och fortsätter.
– Efter sommaren startar arbetet med att inom avdelningarna tydliggöra uppdrag och ta ställning till hur avdelningarnas inre arbetssätt och organisation ska se ut. Jag vill se samspel över avdelningsgränser och nära samarbete med akademierna.

Stort engagemang

Hon berättar att många medarbetare är mycket engagerade och vill dela med sig av erfarenheter och idéer om hur verksamhetens innehåll kan utvecklas.

– Det bådar gott för framtiden, och en uttalad förväntan från mig är att avdelningscheferna kommer att utvecklar stödverksamheten med bred medarbetardelaktighet.

Fakta Verksamhetsstöd

Enheten delas in i åtta avdelningar (avdelningschefer inom parentes):
- Akademistöd (Pia Lorentzon)
- Bibliotek (Svante Kristensson)
- Campusservice och IT (Per Nilsson)
- Ekonomi (Linda Sörensen)
- HR (Birgitta Alfraeus)
- Kommunikation (Annie Andréasson)
- Studentcentrum (Yvonne Ohlsson)
- Utbildningsstöd (Ulrika Bernlo)

Karin Cardell betonar särskilt att det inom verksamhetsstöd ska formeras ett mer utvecklat forskningsstöd.

– Högskolans målsättning är ju att öka andelen forskning och bli ett 60/40-lärosäte. Därför kommer det att behövas ett utökat och mer samordnat stöd till forskning.

Ett sådant exempel är ett kommande Grants and Innovation Office inom vilken forsknings- och innovationsrådgivning kan samlas tillsammans med övrigt administrativt stöd för forskningsfinansiering.

Text: Lena M Fredriksson
Foto: Per Andersson