Psykosocial skyddsrond genomförd

Med anledning av den pågående omorganisationen har det genomförts en psykosocial skyddsrond. Den utgör en temperaturmätning av nuläget i organisationen och syftar till att fånga medarbetarnas nuvarande upplevelser av arbetssituationen mot bakgrund av den unika situation som omorganisationen i sig utgör. Målet är att skapa ett underlag för behov av särskilda stödinsatser och på så sätt bibehålla en god psykosocial arbetsmiljö.

– I stort kan man säga att högskolans medarbetare generellt sett verkar trivas på arbetsplatsen, det är ett gott arbetsklimat. Men det finns också tendenser till upplevelser av stress, att det inte finns tillräcklig tid till återhämtning och reflektion, berättar Liisa Falk.
– Svarsfrekvensen var 71 procent, vilket är väldigt bra.

Information från prefekt och enhetschef kommer

Undersökningen har nu presenterats för högskolans ledningsgrupp och samtliga prefekter och enhetschefer har fått ta del av resultatet. Deras uppgift är att nu att gå vidare med resultaten; sprida information till medarbetare och påbörja arbetet med att fånga upp de delar som behöver arbetas med. Ansvaret för fortsatt arbetsmiljöarbete övergår den 1 juli till akademichefer och förvaltningschef.

Ta del av den övergripande rapporten.

Text: Johanna Avadahl