Strax dags att gå över till ny organisation

– Från och med den 1 juli övergår vår organisation till att bestå av tre akademier och en enhet för verksamhetsstöd, precis som vi har planerat, säger Björn Brorström. Förberedelserna har varit ambitiösa, genomgripande och systematiska och många medarbetare har varit engagerade i dem.

Arbetet har varit mycket brett och en mängd olika områden har gåtts igenom av arbetsgrupper med olika fokus, som värdegrund, resursfördelning och ledarutveckling.

– I stora drag har förberedelserna gått enligt plan, men vissa delar är inte på plats och dem kommer vi att fortsätta med under hösten. Till exempel är inte alla systemförändringar genomförda, något som vi tidigt bestämde att vi skulle vänta något med för att processen skulle fungera så bra som möjligt. Bemanningen och detaljplaneringen av arbetet i akademierna är också något vi behöver fortsätta med efter sommaren.

För att säkerställa att det finns administration kring utbildningarna när studenterna kommer till höstterminens början har uppdragen för studierektorerna på institutionerna förlängts. På så vis överlappar de båda strukturerna varandra i viss mån.

– Även om organisationen och strukturen är ny så är ju utbildningsprogrammen i huvudsak de samma som tidigare, och därför är detta inget som på något vis komplicerar arbetet. Det är enbart en säkerhetsåtgärd.

Förslag på sektionsindelning

Akademicheferna är på plats och i dagarna har ett förslag presenterats på hur akademierna i sin tur ska indelas. Här finns förslag som ska diskuteras med sikte på att rektor fattar beslut i slutet av sommaren.

Det är akademicheferna som tillsammans med controller Anders Stenström har tagit fram tre förslag.

– Det ser lovande ut och så här långt tror jag att detta kan leda till att vi lever upp till de effektmål som vi har formulerat, med möjlighet att hitta nya samarbetskonstellationer samt ny och utökad forskning. Medarbetarna har god förståelse för förändringsarbetet och visar även stora förväntningar på vad den nya organisationen ska föra med sig. Det känns bra!

Björn Brorström berättar om den balansgång som ett förändringsarbete av den här dimensionen kräver. Förändringarna får inte komma för fort, utan man ska ha tid att undersöka och ta hänsyn till olika synpunkter och aspekter. Samtidigt får det inte gå för långsamt, så att medarbetarna upplever att det bara är prat och att inget händer.

– Vi har haft ambitionen att göra detta så bra som möjligt, och så som jag bedömer det har vi lyckats skapligt med balansen, även om det aldrig går att få det helt perfekt.

När det gäller Verksamhetsstöd så är den organisationen klar, avdelningar och avdelningschefer är på plats och en del av förändringarna är redan genomförda. (se annan artikel).

– Jag är mycket imponerad av det sätt förändringsarbetet kring verksamhetsstödet har hanterats på under våren. Det känns väldigt tillfredsställande.

"Business as usual"

Arbete som återstår är bland annat att sektionsindelning av akademierna ska beslutas, att sektionschefer ska rekryteras och att vissa systemförändringar, som till exempel det personaladministrativa systemet, ska ske.

– Till hösten följer en diskussion om examensrättigheter på forskarnivå och ett arbete med mål och strategier för 2015-2017. Här ska utgångspunkten vara att vi ska gå mot att bli ett 60/40-lärosäte och vi ska hitta vägar för hur vi ska bygga vidare på vetenskap för profession, hur vi ska planera för program och fristående kurser och liknande. Jag är övertygad om att dessa diskussioner befrämjas av den nya strukturen med de nya kontaktytor vi har.

Ett budgetarbete för 2015 finns också på agendan, då det ska beslutas om hur resurserna ska fördelas mellan akademierna och vilka ekonomiska förutsättningar Verksamhetsstöd ska få.

– I någon mening är det ändå ”Business as usual” efter den 1 juli, och det ska bli väldigt spännande att fortsätta med vår verksamhet på detta nya sätt, säger Björn Brorström.

Text: Lena M Fredriksson
Foto: Ulf Nilsson