Värdegrundsgruppen klar inför 1 juli

– Gruppen har haft många och ofta heta diskussioner om värderingsfrågor och värdet av dem i högskolesektorn. Vi har träffats en gång i veckan under hela våren och vi har haft ett mycket konstruktivt arbete. Nu närmar vi oss slutet och den 26 juni är slutdatum för vårt arbete.

Hur har ni gått tillväga?

– Vi har haft regelbundna träffar i arbetsgruppen och dessutom träffat referensgrupp, akademichefer och förvaltningschef för avstämning. Vi har studerat interna och externa styrdokument, intervjuat nyckelpersoner, deltagit i seminarium arrangerat av Värdegrundsdelegationen med mera.

Har tidsplanen varit väl avvägd?

– När vi inledde projektarbetet gjorde vi en detaljerad aktivitetsplan för att veta att vi verkligen skulle hinna med projektets uppdrag. I huvudsak har vi kunnat hålla oss till planen.

Vad händer nu, med det arbete ni gjort?

– Vi har nu tre delleveranser så gott som klara: kartläggning av befintligt värdegrundsarbete vid högskolan, en dokumentation över sambandet mellan värdegrund och varumärke (se faktaruta) och ett förslag till handlingsplan för värdegrundsarbetet vid Högskolan i Borås. De tre dokumenten ska nu vävas samman till en slutrapport som ska ligga till grund för fortsatt arbete.

Hur ser du på värdegrundsfrågor, varför är det angeläget att arbete med dem?

– Under arbetets gång har nog hela arbetsgruppen ändrat inställning från att inledningsvis tycka att det är önskvärt att arbeta med värdegrundsfrågor till att det är fullständigt nödvändigt. Det finns många skäl till detta, inte minst att det höga förtroende som allmänheten har för universitet och högskolor ska kunna fortsätta vara högt och att värderingsfrågor är högaktuella för den generation som utgör våra nuvarande och kommande studenter.

Kärnvärdeord kontra värdeord
Värdegrundsgruppen har bland annat sett över sambandet mellan högskolans värdegrund och värdeord och varumärke och kärnvärdeord. Även om de hänger samman, så ska inte kärnvärdeord förväxlas med värdeord. Kärnvärdeord är de som tagits fram av högskolans varumärkesgrupp, som viktiga komponenter i den bild av Högskolan i Borås som vi vill ge vår omvärld. Hur vi vill uppfattas av exempelvis potentiella studenter, studerande, lärare, forskare, allmänhet och beslutsfattare. Kärnvärdeorden stärker Högskolan i Borås varumärke.

Hur känns det, när vi nu närmar oss 1 juli?

– Det har varit ett utvecklande och roligt arbete och det ska bli spännande att se hur vårt arbete tas emot och används i vår nya organisation. En grundprincip i vårt arbete är att frågorna ska få en bred förankring i högskolan.

Hur har det varit att leda gruppen?

– Helt klart har det varit ett utmanande arbete. Det har hela tiden funnits ett stort intresse för arbetet och många av högskolans medarbetare har deltagit i arbets- och referensgrupperna, totalt över tjugo, och det har inte alltid varit så att deltagarna har haft samma syn på värdegrundsfrågorna och dess betydelse. Men efter att ha lyssnat på olika infallsvinklar och diskuterat frågorna ingående har en större samsyn vuxit fram.

Text: Erik Holmlund
Foto: Anna Sigge