939 500 kronor till forskningen inom resursåtervinning

De Novo-sekvensering av genomet hos Bacillus sp C4, 29 500 kronor:
Projektet syftar till att kunna använda avfall från kycklingslakterier, främst fjädrar, för framställning av biogas. Kycklingfjädrar består nästan helt av proteinet keratin och måste förbehandlas med enzymet keratinas innan denna avfallsprodukt går att röta till biogas. Via en forskningskollega har Elisabeth Feuk-Lagerstedt fått en mycket intressant bakterie som bryter ner keratin mycket mer effektivt än de bakterier man hittills studerat.­
−Bakterien Bacillus sp C4 har isolerats ur kompost i Egypten av en kollega vid Mostaganem University i Algeriet. Denna bakterie har visat sig ha en mycket större potential vad det gäller att bryta ner kycklingfjädrar. För att lättare kunna karaktärisera bakteriens keratinaslika enzymer är det av stort intresse att göra en sekvensering av hela genomet hos Bacillus sp C4, förklarar Elisabeth Feuk-Lagerstedt.

Fosforåterföring från flygaska från avfallsförbränning, 80000 kronor:
Pengarna kommer att användas till material och analyser i uppstarten av ett projekt som syftar till att utvinna fosfor från flygaska från avfallsförbränning.
−Fosfor är en ändlig naturresurs och det är hög tid att minska brytningen av denna råvara och istället återanvända den fosfor som vi redan brutit och använt, förklarar Anita Pettersson som forskar på flygaska.

The role of local information in MSWM", 140000 kronor:
Projektet handlar om att studera betydelsen av lokal information för att påverka människors beteende när det gäller avfallssortering. Till studien kommer en informatör som själv bor i det område där studien genomförs att anställas. Informatörens uppgift är att informera boende i området om varför och hur man sorterar hushållsavfallet.  Forskningsprojektet genomförs av Kamran Rousta. MSWM utläses Municipal Solid Waste Management.

Labbutrustning för forskning i Resursåtervinning: 340000 kronor:
Ett sätt att utnyttja många resurser bättre är genom att ta tillvara på restprodukter och olika avfall genom att låta mikroorganismer omvandla materialet till någonting användbart. En typ av mikroorganismer som är riktigt bra på att bryta ner svårnedbrytbart organiskt material samtidigt som värdefulla produkter bildas är filamentösa (trådbilande) svampar.
−Det största problemet med att arbeta med dessa mikroorganismer är att de dels kan ta skada av omrörning som finns i vanliga odlingskärl och att de kan börja klumpa ihop sig och växa fast på väggar och instrument. Pengarna från Sparbanksstiftelsen kommer att användas för att köpa in en speciell typ av odlingskärl som har visat sig mycket lämpliga för odling av filamentösa svampar. Denna typ av odlingskärl, en så kallad ”air-lift”, saknar helt rörliga delar på insidan och all omrörning sköts av luft som blåses in i botten, säger Patrik Lennartsson vars forskning handlar om dessa svampar.

Utrusning för termisk behandling av avfall, 350000 kronor:
Anslaget går till för att bygga en helt ny unik utrustning. Utrustningen kommer att kunna användas i många olika områden, alltifrån låg temperaturtillämpningar som pyrolys och tillverkning av pyrolysolja, till förgasning och produktion av syntesgas till ren förbränning.
−Med denna utrustning har vi möjligheter att kunna undersöka nya bränslen och bränsleblandningar och kunna få fram bästa användningsområdet för dem och på så sätt kunna förbättra effektiviteten, förklarar Tobias Richards, professor i energiteknik.

Läs mer om utdelningen av samtliga bidrag till forskningen vid Högskolan i Borås från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.