Forskning för effektivare och billigare IT-utveckling

ITSM är en processorienterad strategi med fokus på att leverera tjänster till kunder istället för teknik.
– En fördel med att arbeta utifrån ett ITSM-perspektiv är att det, på pappret, leder till en effektivare användning av resurser och ofta nöjdare kunder, säger Hannes Göbel, doktorand vid Högskolan i Borås.

I slutet av april försvarade han sin licentiatavhandling ”IT Service Management – Designprinciper för informationssystemsartefakter” vid ett seminarium vid Linköpings Universitet. Det är också därifrån han får sin examen. I avhandlingen har han forskat enligt en forskningsmetod som heter Action Design Research. Det innebär att han har arbetat tillsammans med flera företag under tre år, för att utveckla artefakter, det vill säga metoder, modeller och IT-system. – Under utveckling och test av artefakterna har vi, forskare och praktiker, tillsammans reflekterat över desamma. Utifrån den insamlade informationen och den efterföljande analysen har jag formulerat fem designprinciper som forskare och praktiker bör följa när de utvecklar nya instanser av artefakter inom ITSM, säger han.

Designprinciperna är: Design för Good Enough, design för ett tydligt scoop, design för en dynamisk process, design för återkoppling och design för visualisering. Designprinciperna är generella och kan användas av många företag som arbetar med ITSM.
– Jag har noterat att en av principerna, design för Good Enough, är extra intressant att anamma för näringslivet. Principen innebär i korthet att man inte behöver sträva efter perfektion när man tar fram artefakter som IT-system, utan att man istället nöjer sig med acceptabla resultat till en rimlig kostnad. Det är framförallt små och medelstora företag som ser detta som en god princip men också stora företag har börjat följa den inom området. Principen är något av en reaktion mot de befintliga ramverk inom ITSM som alltså söker perfektion.

Ett nytt forskningsprojekt vid Högskolan i Borås, finansierat av KK-stiftelsen, håller nu på att vidareutveckla arbetet kring ITSM och designprincipen för Good Enough.
– Men, även om design för Good Enough är viktig bör man inte utelämna någon av de andra principerna, då blir inte artefakten som utvecklas gångbar, säger Hannes Göbel.

Designprinciperna är ett av avhandlingens teoretiska bidrag. Men hans forskningsresultat går också att använda i praktiken då han även har utvecklat olika varianter av IT-artefakter; modeller, metoder och IT-system.
Artefakterna som vi har byggt går att använda i näringslivet, i vissa fall som komplement till de befintliga verktygen på företagen, säger Hannes Göbel.

Text: Anna Kjellsson