Giftfri miljö och kemikalier i vardagen

I vardagen omges vi av massor av kemikalier och ämnen. Vi har koll på att en del är farliga, då det står på innehållsförteckning och i varningstexter, men mycket finns omkring oss utan att vi tänker på att det kan avges ämnen som påverkar oss eller våra barn på kort eller lång sikt. På onsdag föreläser Carl-Gustaf Bornehag om detta på Högskolan i Borås.

Carl-Gustaf Bornehag har sedan ett antal år föreläst för byggingenjörsstudenterna på Högskolan i Borås om just farliga ämnen kring oss som en del i kursen Innemiljö. Men temat berör inte enbart byggbranschen utan det berör oss alla.

−Vi omger oss med massor av kemikalier och ämnen. En del kan man se och känna på lukten att de är farliga eller så finns det varningstexter på förpackningarna. Sedan finns det alla de produkter och varor som vi omger oss med utan att vi märker att de avger kemikalier. De finns i olika konsumtionsprodukter, t.ex. kosmetika, konserveringmedel i mat eller ämnen i mjuka plaster och i en lång rad byggnadsmaterial.

Några av de senaste larmen i massmedia har gällt bland annat epoxy i vattenledningar när man rörinfordrar istället för att byta rör i fastigheter och där man nu konstaterat att ämnen avges i ledningsvattnet eller släckskum för brandbekämpning som hamnar i grundvatten och dricksvattentäkter.

Carl-Gustaf Bornehag
Pro­fessor i folkhälsovetenskap vid Karlstads universitet och verk­sam vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. Han leder en forskargrupp med fokus på exponeringar av kemikalier tidigt i livet och dess betydelse för kronisk sjukdom senare i livet hos barn och ungdomar. Ett särskilt fokus ligger på hormonstörande ämnen i vår vardagsmiljö.

Carl-Gustaf Bornehag är professor i folkhälsovetenskap på Karlstads universitet men är också knuten till SP Sveriges tekniska forskningsinstitut. Han är engagerad i en stor studie, SELMA- studien, för fosterexponering och kronisk sjukdom senare i livet efter påverkan av ämnen som vi utsätts för.

Vi studerar 2500 mor-barn-par från tidig graviditet över förlossning och spädbarnsålder upp till skolåldern.

−Vårt intresse är att se vad som finns i kroppen hos den gravida kvinnan och vilken betydelse det har för fostrets tillväxt och hälsa senare i livet. Vi har t.ex. analyserat ett 20-tal ämnen i gravida kvinnors blod och urin, ämnen som vi misstänkte kan finnas i kroppen på gravida kvinnor. Samtliga 20 ämnen har hittats i alla kvinnorna, berättar han.

Ämnen interagerar med kroppen

−Under lång till har vi studerat så kallade persistenta ämnen, sådana som ackumuleras i kroppen och är svårnedbrytbara. Sådana ämnen finns idag också trots att de kanske förbjöds för 20-30 år sedan. Men vi också på ämnen som inte är presistenta, ämnen som bryts ner ganska snabbt i kroppen. Men eftersom upptaget sker hela tiden så är vi exponerade som om de vore persistenta. Vårt fokus och oro handlar om ämnen som interagerar med kroppen egna hormonsystem där exponering under känsliga utvecklingsskeden är särskilt riskfyllt. Därför har vi fokus på det tidiga livet, dvs. under foster- och spädbarnstid då all utveckling sker. Vi studerar sedan kroniska hälsoutfall hos barnen såsom astma och allergi, övervikt och fetma, neurokognitiva effekter och beteende samt skador på könsorgan och könsutveckling.

Öppen föreläsning

Föreläsningen på Högskolan i Borås är öppen för allmänheten. Fri entré. Ingen föranmälan.
Datum: 21 maj
Tid: 13:15 — 15:30 
Plats: Sal C203, Högskolan i Borås, Allégatan 1

Föreläsningpunkter:

  • Homonstörande ämnen − varför behöver vi oroa oss?
  • SELMA − en studie av fosterexponering och kronisk sjuk­dom senare i livet
  • Nya kemikalier introduceras hela tiden
  • Svårigheter med riskvärdering av hormonstörande ämnen

Arrangör: Institutionen Ingenjörshögskolan i samarbete med SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och Naturskyddsföreningen

Text: Solveig Klug
Illustrationsfoto: Colourbox