Högskolan ser över riktlinjer

– Vi har blivit granskade och vi ser positivt på de påpekanden och klargöranden som görs i rapporten. Detta kommer att utgöra en god grund för vårt fortsatta utvecklingsarbete, säger jurist Åsa Dryselius.

I rapporten efter tillsynsbesöket vid Högskolan i Borås konstaterar UKÄ att högskolan uppfyller förvaltningslagens krav på snabb handläggning i ärenden om utfärdande av examensbevis. Även handläggningstiden för ärenden om tillgodoräknande är godtagbara.

Men högskolan följer alltså inte sina egna riktlinjer för diarieföring av inkomna ansökningar om tillgodoräknande. Dessutom anser UKÄ att den riktlinje om att en student som bedömts underkänd i ett provmoment vid fem tentamenstillfällen måste avbryta sina studier är alltför långtgående.

Justitieombudsmannen (JO) har uttalat att en rättningstid på tre veckor på en kurs omfattande 7,5 högskolepoäng är ändamålsenlig. UKÄ konstaterar att högskolans riktlinjer innebär att det kan ta upp till fyra veckor innan studenten har fått betyget inrapporterat och tillgång till resultatet. Högskolan bör därför också se över sina riktlinjer för rättningstiden även om man i stort sett följer JO:s uttalande.

Läs mer

Mer om tillsynen och rapporten kan du läsa på UKÄ:s hemsida.