Beslut om placering inom kärnverksamheten

Just nu arbetas det med att ta fram förslag på den organisatoriska placeringen för respektive medarbetare. Under första halvan av maj har dialog förts mellan chefer och personalavdelningen kring lämplig organisatorisk placering på individnivå.

Information från närmaste chef

Ett första utkast till organisatorisk placering för undervisande/forskande personal har presenterats för de fackliga parterna. Nästa steg är att samtliga medarbetare kommer att få information av sin närmaste chef om förslag till den egna placeringen. Informationen ges senast den 23 maj.

Beslut i slutet av maj

Beslut om organisatorisk placering fattas först efter genomförd MBL-förhandling, vilken planeras till den 28 maj. Då kommer det även att meddelas vilka personer som ingår i respektive Akademi.

De arbetsuppgifter som utförs idag samt den fysiska placeringen kommer inte att påverkas av detta beslut.

Om du har några frågor kontakta Terese Schoultz Gedda eller ditt fackliga ombud.