Bra bemötande höjer tempen i Studentbarometern

– Kvalitetsindex för Högskolan i Borås ökar för fjärde året i rad när man ser till hela lärosätet. Det visar att vi levererar det vi lovar och att studenterna är nöjda, säger Peter Sigrén, universitetsadjunkt vid Bibliotek och läranderesurser, som ansvarat för studien sedan 2010.

Högskolan i Borås utför årligen en övergripande studentbarometer, där ett urval av studenter som är registrerade på ett program under höstterminen deltar. Drygt 1000 studenter har svarat på frågor om hur de upplever studie- och arbetsmiljön vid lärosätet under hösten 2013. I studentbarometern mäts kvalitén i utbildningen inom åtta områden och resultaten sammanställs till ett övergripande nöjdhetsindex (s.k. NSI-index). Meningen är att resultatet ska kunna jämföras över tid och ligga till grund för att förbättra verksamheten.

Samordnare för Lika villkor ger positiva resultat

Ett område som är prioriterat vid Högskolan i Borås är Lika villkor som innebär förebyggande arbete mot diskriminering, trakasserier, mobbing och kränkning. Högskolans ledning tillsatte en samordnare för Lika villkor i början av 2012. Studentbarometern visar nu tydliga resultat med en minskning i upplevd diskriminering bland studenterna med knappt 20 procent jämfört med 2012 års studie. Mängden trakasserier har halverats och sexuella trakasserier, som mäts i en separat frågeställning, har minskat med 40 procent. Inga tidigare mätningar har visat på så positiva resultat.

Institutionen Textilhögskolan och Institutionen för vårdvetenskap har årets nöjdaste studenter

Två institutioner utmärker sig vid 2013 års studentbarometer med fantastiska resultat. Textilhögskolan har ett totalt kvalitetsindex på 77,5 och sjuksköterskeutbildningen kommer tätt efter med ett index på 76,9. Det högsta värdet som kan uppnås är 100.

– Studenterna trivs! Sjuksköterskeutbildningen har alltid stått stark och Textilhögskolan har gjort en fantastisk resa, inte minst tack vare de nya lokalerna i Textile Fashion Center. Tillsammans kan de stoltsera med 2013/2014 års nöjdaste studenter, säger Peter Sigrén.

Mer inflytande och tydligare återkoppling behövs

Jämfört med föregående års studentbarometer är det färre studenter i 2013 års studentbarometer som upplever att de kan påverka sin utbildning.

– Här har studentkåren en oerhört viktig uppgift. Studien visar även att studenternas engagemang genom studentkåren ligger på en låg nivå och att informationsflödet från kåren till studenterna behöver ses över, säger Peter Sigrén.

Ett annat förbättringsområde som studien pekar på är information om och återkoppling kring kursutvärderingsarbetet.

– Det behövs bättre och tydligare information mellan lärare och studenter. Lärarna behöver exempelvis visa på förändringar som gjorts som följd av tidigare kursutvärderingar, säger Peter Sigrén.

Bibliotekets informationspunkt uppskattas

Ett nytt område för året är biblioteket. Studien har framförallt fokuserat på bemötandefrågor. Resultatet visar att så många som 90 procent av studenterna upplever ett gott bemötande och är nöjda med den hjälp de får i bibliotekets informationspunkt vid Högskolan i Borås.

Läs mer i rapporten
Studentbarometern HT 2013: studie- och arbetsmiljö

 

 

Text & foto: Anna Nilsson