Forskningscirklar med fokus på skolutveckling

- Det är första gången vi startar forskningscirklar på Institutionen för pedagogik vilket innebär nya utmaningar för alla som deltar i cirkeln, dels för utvecklingsledarna och dels för oss forskare, säger Lena Tyrén som är en av forskarna som leder forskarcirkeln.

Lena ska tillsammans med Lill Langelotz, som är den andra forskaren, leda forskarcirkeln så att den bedrivs utifrån ett deltagarorienterat synsätt och demokratiskt förhållningssätt. Genom att konstruera sin egen kunskap får deltagarna djupare förståelse av sin egen yrkespraktik. Den demokratiska processen är central i forskningscirkeln där allas lika rätt och värde att uttala och uttrycka sig samt varje deltagares kunskap, erfarenhet och synsätt tas tillvara på. Syfte är att den kunskap som produceras på något sätt leder till utveckling och förändring i praktiken där utvecklingsledarna är verksamma.

- Förhoppningen är att den individuella och den kollektiva kunskapsutvecklingen förenas genom forskningscirkeln och att utvecklingsledarnas praktik och högskolan får ett ömsesidigt utbyte, säger Lena. Att kombinera den praktiska betydelsen med de vetenskapliga krav som finns är en möjlighet genom att vi ser varandra som ”experter” inom respektive praktik. Förhoppningen är också att vi ska få förståelse och erfarenhet av forskningscirkel som en möjlighet att använda i våra respektive verksamheter, som en möjlighet att utveckla, förändra och förbättra verksamheterna utifrån respektive uppdrag.

Forskningscirklar med lärare har under de senaste åren startats i relativ stor omfattning runtom i landet. En anledning till det ökade intresset av forskningscirklar och annan deltagarorienterad forskning kan vara att det från politiskt håll ställs krav att myndigheter, kommun, rektorer, lärare m.fl. tar sitt ansvar för att utbud, spridning och användning av forskningsresultat gynnar skolutveckling samt att all utbildning ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

Text och bild: Sofie Larsson