Ny vicerektor med fokus på forskning

– Det är positivt att ha kvar en fot i forskarvardagen, säger hon. Det behövs för att jag på bästa sätt ska kunna leda det strategiska utvecklingsarbetet på högskolegemensam nivå.

Jenny Johannisson är något av en veteran vid Högskolan i Borås och har arbetat här sedan 1995. I snart tre år har hon varit rektors strateg för forskningsfinansiering och forskarutbildning.

– Mot bakgrund av målsättningen att bli ett så kallat 60/40-lärosäte, med omkring 60 procent utbildning och 40 procent forskning, har både rektor och medarbetare uttryckt behov av förstärkning av den högskolegemensamma ledningen av forskningen. Det är viktigt för ett lärosäte av vår storlek att ha större fokus på forskning och då är utökad extern finansiering ett måste, eftersom 60/40 absolut inte innebär att resurser ska överföras från utbildning till forskning.

Varför är det viktigt att bli ett 60/40-lärosäte?

– Vi är en högskola och har fokus på utbildning, det är så det ska vara. Men för att utbildningarna ska ha så hög kvalitet som möjligt behöver vi bedriva ännu mer forskning av hög kvalitet. Sådan forskning gynnar studenterna på flera sätt: det gör att utbildningarna är förankrade i aktuell kunskap som högskolans forskare själva genererar, det gör att fler kompetenta forskare söker sig hit och kan delta i undervisningen och det gör att studenterna i ökad utsträckning kan involveras i forskningsverksamheten.

Parallellt med att hon fortsätter att forska, undervisa, handleda och examinera ska Jenny Johannisson alltså bidra till den strategiska utvecklingen för att stärka forskning, forskarutbildning och externfinansiering.

– Jag vill fokusera på att stärka förutsättningarna för att utveckla högskolans redan utmärkta forskningsverksamhet ytterligare. Jag vill också bidra till att vårda existerande forskarutbildningsrättigheter och stödja utvecklingen mot nya rättigheter

Hur ska ni göra för att få mer forskningsfinansiering, när en stor del av forskarnas vardag redan går ut på att jaga finansiering?

– Jag är just nu i färd med att skicka ut en handlingsplan på remiss, där den arbetsgrupp som jobbat med handlingsplanen har spaltat upp ett antal åtgärder som behövs för att lyckas. Förslagen bottnar i en djup övertygelse om att all forskning ska komma från forskarna själva. Vi ska alltså inte styra innehållet i forskningen. Däremot ska vi stödja samverkan mellan forskare, program och projekt. Villkoren och sätten att uppnå 60/40 ser olika ut på olika forskningsområden och våra strategier ska grunda sig i verkligheten och inte i påhittade mallar.

Kan du ge några exempel på åtgärder som finns med i handlingsplanen?

– Ja, till exempel ska vi hitta vägar att åstadkomma mer transparens och tydliga underlag för prioriteringar. Annika Bergman, vår samordnare för extern forskningsfinansiering, har utarbetat ett utmärkt förslag att inrätta ett så kallat grants and innovation office, där vi kan samla rådgivning och administrativt stöd till forskarna om forskningsfinansiering, med koll på utlysningar och all formalia, som exempelvis avtal och ekonomiska villkor.

Hur har de här frågorna skötts innan du började arbeta med dem?

– Det är rektor som har haft och som fortfarande har huvudansvaret för frågorna, och jag och mitt uppdrag finns på nivån under. Det har fungerat bra, men nu kommer vi att kunna satsa än mer och på ett koncentrerat sätt fokusera på forskningsfinansieringen och strategiskt relationsskapande kring den. En fördel som vi ska vara rädda om är att vi har en liten och flexibel ledning. Mitt uppdrag är att leverera bra beslutsunderlag till rektor.

Jenny Johannisson har alltså lång erfarenhet av att arbeta vid Högskolan i Borås. Hon var med när ämnet Biblioteks- och informationsvetenskap etablerades som akademisk disciplin. Hon är docent och forskar om regional kulturpolitik. All forskning efter disputationen har hon externfinansierat genom att pussla ihop olika mindre projekt som har finansierats var för sig – en vardag som hon delar med flera av högskolans forskare.

Utöver detta har hon internationella uppdrag, till exempel som ordförande i den vetenskapliga kommittén för the International Conference on Cultural Policy Research, en forskningskonferens som vartannat år lockar drygt 300 deltagare. Och hon har en bra överblick över omvärlden, vilket krävs för att arbeta som strateg.

– Som vicerektor vill jag föra vidare det som jag själv har fått ta del av under mina år här på högskolan, säger hon. Att bejaka goda idéer, att stötta utveckling och att odla den tradition som har gett mig möjlighet att utvecklas på så många olika sätt: som lärare, som forskare och som organisatör.

Text & Foto: Lena M Fredriksson