Flippat lärande med videorespons

– Flippad skola, klassrum eller vad man nu kallar det handlar i första hand ett flippat lärande tycker jag. Det säger Tobias Ruhtenberg. Han fortsätter:

– Man låter de svåra frågorna och diskussionerna ske i klassrummet på skolan istället för att låta eleverna lösa dem på egen hand hemma. Lärare kan lägga ut material i förväg i form av filmer som elverna tar till sig och är på det sättet bättre förbereda när de kommer till lektionen. Det kan handla om hjälp med läxor i till exempel matematik.

Filmad respons

På konferensen 'Next Generation Learning Conference 2014', som hölls på Högskolan Dalarna 19-20 mars, presenterade Tobias Ruhtenberg och Ann-Sofie Karlsson ett inslag om att ge filmad respons på studenters uppgifter. Deras bidrag, Digital videorepsons - nya arbetsformer inom högre utbildning, var givetvis filmad och punkten på konferensprogrammet var istället ett seminarium. Tanken är att alla som deltar i ett sådant seminarium redan har sett det filmade inslaget på förhand.

Tobias Ruhtenberg har också genomfört en undersökning bland studenter och lärare.

– Den stora fördelen enligt min undersökning är att studenterna får en bättre förståelse för responsen de får från sina lärare. Studenter som har läs och skrivsvårigheter uppger att de uppskattar den videobaserade responsen. Studenterna uppger också att responsen hjälper dem att göra ett bättre resultat i nästa examination, det finns många nära kopplingar till det som brukar kallas för bedömning för lärande, berättar Tobias Ruhtenberg.

Även lärare har visat sig vara positiva. De hinner enligt Ruhtenberg uttrycka sig mer varierat på samma tid som de skulle använt för att skriva en kortfattad respons. De hinner ge studenterna en högre kvalitet på sin feedback.

Kan man flippa andra saker?

– Man kan säkert flippa många olika organisationer och situationer, särskilt där man på kort tid förväntas sätta sig in i ett komplext sammanhang. Istället för att ha ett möte kring ett ärende så kan man kanske låta mötesdeltagarna spela in sina argument i förväg för att sedan lättare kunna diskutera och besluta i olika frågor när väl mötet kommer.

Läs mer om konferensen och Tobias och Ann-Sofies bidrag.

Text: Martin Karlsson