Akademichefen har ordet

Akademien för textil, teknik och ekonomi har ett gyllene läge i den utvecklingen som nu förestår. Högskolan går mot en ökad andel forskning samtidigt som vi fortsätter att utveckla våra utbildningar. Att integrera forskning och utbildning behöver vara en självklarhet för alla områden inom akademin.

Efter att ha läst rapporten, Vad kan svenska universitet lära av Stanford och Berkeley, slås jag av betydelsen av att vi i första hand är ett lärosäte som utbildar studenter, men för att kunna göra det behöver vi ha hög kvalitet på vår forskning. 

Vägen till denna goda kombination av forskning och utbildning går via internationalisering och samverkan. Internationalisering handlar om lärar- och studentutbyte, men framför allt om hur vi utvecklar en internationell miljö i vår verksamhet. Forskningen är per definition internationell till sin karaktär. När det kommer till samverkan så sker stora delar av vår forskning och utbildning redan idag med det omgivande samhället, med företag, förvaltningar och andra organisationer. Men även denna typ av samarbeten behöver vi utveckla och stärka. 

För att ta tillvara den kompetens och de möjligheter som finns på akademin och på Högskolan i Borås behöver vi finna mötesplatser. Mötesplatser för forskning och utbildning,  för olika ämnesområden samt för lärare/forskare och studenter. Dessa mötesplatser behöver utgå från behovet att lära känna den forskning och utbildning som finns inom akademin. De bör i första hand vara tillfälliga och informella för att vi ska kunna samlas i det vardagliga arbetet. Men vi kommer även att använda oss av seminarier för forskning och utbildning. 

Den pågående omorganisationen går mot den avslutande fasen. Sektionsindelningen är beslutad av rektor och nu pågår arbetet med att få sektionschefer på plats. Därefter är det dags att även få studierektorer och utbildningsledare i varje sektion. Planen är att allt ska vara på plats vid årsskiftet. 

Mikael Löfström