Så kan läroböcker bli bättre

Elev som läser en lärobok i biologi

Läroböcker påverkas av faktorer som till exempel skolans styrdokument, traditioner och avsedda målgrupper. Men läroböcker påverkas även av författarnas bakgrund.

Den erbjudna meningen
Alla de här faktorerna som påverkar böckernas ämnesinnehåll och design kallas för den erbjudna meningen. Forskaren Maria Ferlin poängterar att det inte är säkert att den erbjudna meningen överensstämmer med det som eleverna uppfattar när de läst och tolkat böckernas innehåll.

– Alla de böcker jag undersökt innehåller mycket fakta om biologisk mångfald men begreppet förklaras inte i flera av dem. Dessutom upptäckte jag att böckerna innehåller felaktigheter och tveksamma formuleringar liksom förenklingar och vardagliga uttryck istället för naturvetenskapligt korrekta, säger Maria Ferlin, universitetsadjunkt vid Högskolan i Borås, som disputerar i naturvetenskap med inriktning utbildningsvetenskap vid Naturvetenskapliga fakulteten, Göteborgs universitet.

Lärande påverkas av hur begrepp definieras
Elevers möjligheter till meningsskapande kan också påverkas av hur begrepp definieras och används i böckerna.

– Ta till exempel artbegreppet. Resultaten av min studie visar att begreppet definieras tidigt i böckerna och att det därefter förutsätts bekant. Men grundskoleelever använder andra definitioner av artbegreppet och dessutom använder de ordet art på ett annat sätt än böckerna, säger Maria Ferlin.

Det här leder till flera oönskade konsekvenser.

– Detta är något som skulle kunna leda till problem för elevernas lärande. Lärare och författare kan stödja lärandet genom att känna till hur elever uttrycker sig om olika begrepp och genom tydlig och konsekvent begreppsanvändning samt genom att skapa begreppsstrukturer, säger Maria Ferlin.

Hon konstaterar att det finns många strategier för hur erbjuden mening presenteras i de studerade biologiböckerna.

– Mina resultat skulle kunna bidra till en utveckling av framtida läroböcker, säger Maria Ferlin.

 

 


 

Maria Ferlins avhandling Biologisk mångfald i läroböcker i biologi finns att läsa här